Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4616-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Борис Цветков Цветков срещу решение № 105-НС от 21.03.2017 г. на РИК 24 – София

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-38 от 22.03.2017 г. от Борис Цветков Цветков, в качеството му на председател на Районния съвет на БСП – район „Искър“ – Столична община, както и в лично качество като кандидат за народен представител, срещу решение № 105-НС от 21.03.2017 г. на РИК 24 – София. Към жалбата не са приложени документите, описани в нея.

В Централната избирателна комисия е постъпила с вх. №№    НС-11-38/1 от 22.03.2017 г., НС-15-260 от 22.03.2017 г. и НС-15-261 от 22.03.2017 г. изпратената от РИК 24 - София административна преписка по оспореното решение № 105-НС от 21.03.2017 г., като са приложени: пълномощно изх. № 093 от 21.07.2016 г.; писмо № СОА17-С201-110/2 от 07.03.2017 г.; съгласувателно писмо № СОА17-СГО1-110/3 от 09.03.2017 г.; сигнал с вх. № 194 от 20.03.2017 г. от Зоя Лазарова Консулова, ведно с приложения към него технически носител със снимки; констативен протокол от 20.03.2017 г.; протокол № 17 от 21.03.2017 г. от заседание на РИК 24 – София; решение № 105-НС от 21.03.2017 г. на РИК 24 – София, ведно с особеното мнение на Емил Цветанов Войнов; заповед на кмета на Столична община за определяне местата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания № СОА17-РД09-205 от 08.02.2017 г., ведно с приложение № 1 към нея.

Решението е оспорено с оплакване за незаконосъобразност. Изложени са твърдения за съществени нарушения на процесуалните правила. В жалбата са изложени твърдения, че поставянето на агитационните материали е съгласувано със Столична община с уведомително писмо с вх. № СОА17-С201-110/2 от 07.03.2017 г. Поддържа се оплакване за некоректност, преднамереност и целенасочено вземане на страна на РИК 24 - София в предизборната кампания. Излагат се съображения, че решението е постановено при неизяснена фактическа обстановка. Поддържат се твърдения, че към момента на извършване на проверката на някои от посочените в решението места няма разположени агитационни материали. Релевирани са оплаквания за липса на публичност на заседанието на Районната избирателна комисия, както и че не е отразено особеното мнение на Емил Цветанов Войнов, както и изказаните становища и мнения на ИСИ. Направено е искане за отмяна на оспорваното решение поради нарушения на разпоредбите на ЗСММ и Изборния кодекс, както и да бъдат дадени указания на РИК 24 – София да спазва стриктно предвидените в ИК правомощия и задължения.

Централната избирателна комисия намира жалбата за подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на РИК 24 – София, а разгледана по същество за неоснователна. Централната избирателна комисия приема, че жалбата е подадена от Борис Цветков Цветков в качеството му на кандидат за народен представител, доколкото от приложеното към преписката пълномощно не се установява да е пълномощник на КП „БСП за България“.

С оспореното решение № 105-НС от 21.03.2017 г. на РИК 24 – София, на кмета на район „Искър“ е указано да се премахнат поставените в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК агитационни материали. Решението е постановено по сигнал с вх. № 194/20.03.2017 г., подаден от Зоя Лазарова Консулова. В посочения сигнал се твърди, че е налице незаконосъобразно поставяне на територията на район „Искър“ на агитационни материали –на кандидата за народен представител Борис Цветков Цветков, както и на политическа партия с пореден № 21 в бюлетината. В сигнала се поддържат оплаквания за нарушения на разпоредбата на чл. 183, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс. Подробно са посочени локациите, на които са поставени агитационните материали, приложен е диск със снимки.

На 20.03.2017 г. във връзка с получения сигнал е извършена проверка от членове на РИК 24 – София и длъжностни лица от районната администрация на посочените в сигнала адреси. За извършената проверка е съставен констативен протокол, подписан от трима членове на РИК и заместник кмет на район „Искър“.

От приложените към административната преписка писмо с вх. № СОА17-С201-110/2 от 07.03.2017 г. и съгласувателно писмо № СОА17-СГО1-110/3 от 09.03.2017 г. на Столична община е видно, че Столична община е информирана с посоченото писмо за организирането на информационни пунктове за срещи на открито и за събиране на различни подписки за граждански инициативи и политически кампании от 25.02.2017 г. до 25.04.2017 г. на местата в район „Искър“, изчерпателно описани в писмото. От предоставеното съгласувателно писмо на Столична община е видно, че Районен съвет на БСП – Искър, е уведомен, че Столична община не съгласува провеждането на предизборна кампания и раздаване на агитационни материали във връзка с произвеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г. От посоченото писмо не се установява да е дадено разрешение на описаните в него места да се поставят агитационни материали в подкрепа на предизборната кампания на кандидата за народен представител Борис Цветков Цветков. При съпоставяне на заповед № СОА17-РД09-205/08.02.2017 г. с местата, описани в оспореното решение № 105-НС от 21.03.2017 г. на РИК 24 – София, е видно, че нито едно от местата, за които е подаден сигналът за неправомерно разпространение на агитационни материали, не съвпада с местата, разрешени в посочената заповед за поставяне на агитационни материали. Неоснователно е оплакването за необоснованост на оспореното решение и за допуснати съществени процесуални нарушения. При разглеждане на сигнала РИК 24 – София, е извършила служебна проверка, която е потвърдила изложените в сигнала обстоятелства. Ето защо изводът в оспореното решение за незаконосъобразно разпространение на агитационните материали на описаните в него места е правилен. Налице е нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс. Решението е постановено в рамките на правомощията на РИК, произтичащи от разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 17, и т. 20, и чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс. Решението е надлежно мотивирано и е постановено при изяснена фактическа обстановка.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Борис Цветков Цветков срещу решение № 105-НС от 21.03.2017 г. на РИК 24 – София, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения