Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 461-ЕП
София, 3 юни 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на доставчика на медийни услуги „БТВ Медиа груп“ ЕАД

В Централната избирателна комисия е постъпил от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-274 от 27.05.2019 г. за наличие на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК на доставчика на медийни услуги „БТВ Медиа груп“ ЕАД, с приложен 1 бр. електронен носител със запис на програма „Б ТВ“.

Централната избирателна комисия, след като изслуша записа на програма „Б ТВ“ от 18.56 ч. установи, че в излъчената емисия „Новини“ в 18:56 часа преди обявяване на края на изборния ден са огласени резултати от данни от еxit-poll на социологическа агенция „Алфа Рисърч“.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че огласените резултати от доставчика на медийни услуги „БТВ Медиа груп“ ЕАД в емисията „Новини“ по „Б ТВ“ в 18:56 представлява нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 496, ал. 2, т. 1, чл. 475, чл. 498 във връзка с чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение exit-poll на социологическа агенция „Алфа Рисърч“ в 18.56 ч. на 26 май 2019 г. по повод изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., извършено от доставчика на медийни услуги „БТВ Медиа груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1483, Столична община, район „Триадица“, Административна сграда на НДК, пл. „България“ № 1, представлявано от Господин Борисов Йовчев, ЕГН ………., Тонислав Радославов Попов, ЕГН ………. и Флориан Скала, рождена дата: ……….

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на доставчика на медийни услуги „БТВ Медиа груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1483, Столична община, район „Триадица“, Административна сграда на НДК, пл. „България“ № 1, представлявано от Господин Борисов Йовчев, ЕГН ………., Тонислав Радославов Попов, ЕГН ………. и Флориан Скала, рождена дата: ……….


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • № 3382-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)

  • № 3381-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)

  • всички решения