Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2877-МИ
София, 01.11.2015

ОТНОСНО: жалба от Десислава Василева Кънева – член на СИК № 202000008, Таня Димитрова Минкова – член на СИК № 202000011, и Добрин Иванов Добрев – председател на СИК 202000012, срещу решение № 658 от 31.10.2015 г. на ОИК – Сливен

Постъпила е жалба с вх. № Ж-1.120 от 01.11.2015 г. от Десислава Василева Кънева – член на СИК № 202000008, Таня Димитрова Минкова – член на СИК № 202000011, и Добрин Иванов Добрев – председател на СИК 202000012, срещу решение № 658 от 31.10.2015 г. на ОИК – Сливен, с което жалбоподателят са освободени като членове и като председател на секционни избирателни комисии в гр. Сливен и на тяхно място са назначени Мирослава Миткова Тодорова, Мария Христова Иванова и Недялко Петров Петров.

В жалбата се твърди, че жалбоподателите са влезли в задълженията си на членове на секционните избирателни комисии на 31.10.2015 г., като са приели изборните книжа и са подготвили изборните помещения. Явили са се в 5,45 ч. на 01.11.2015 г. в посочените секции и са започнали изборния ден. Молят да се отмени решение № 658/31.10.2015 г. на ОИК - Сливен, с което са назначени нови членове на СИК, тъй като считат, че не са налични основателни причини за постановяването му.

Централната избирателна комисия от фактическа страна приема за установено следното:

Общинската избирателна комисия е приела оспореното решение на основание постъпило предложение от упълномощен представител на политическата сила, която е предложила и жалбоподателите за членове на секционни избирателни комисии. Жалбоподателите не са подавали заявления за освобождаването им като членове на секционните избирателни комисии.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира, че същата е процесуално допустима като подадена в срока за обжалване, предвиден в чл. 88 от ИК, и от лица с правен интерес, а по същество се явява основателна.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 87, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 658-МИ от 31.10.2015 г. на ОИК – Сливен, в частта относно промените в секции № 202000008, № 202000011 и № 202000012, като незаконосъобразно.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения