Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2826-МИ/НР
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Живка Димитрова – временно изпълняващ длъжността кмет на община Аврен, област Варна, срещу решение № 139-МИ от 23 октомври 2015 г. на ОИК в община Аврен, област Варна

Постъпила е жалба с вх. № МИ-06-662/24.10.2015 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия от Живка Димитрова – временно изпълняващ длъжността кмет на община Аврен, област Варна срещу решение № 139-МИ от 23 октомври 2015 г. на ОИК в община Аврен, област Варна.

Към жалбата са приложени: решение №139-МИ от 23.10.2015 г. на ОИК – Аврен; протокол от проведеното заседание на 23.10.2015 г. на ОИК – Аврен; Решение № 2718-МИ/НР от 21 октомври 2015 г. на ЦИК.

В жалбата се твърди, че оспорваното решение на ОИК – Аврен е прието при съществени процесуални нарушения. Изтъква се , че мотивите на решението не кореспондират с диспозитива му. Направено е искане за обявяването нищожността на решението на ОИК – Аврен, тъй като ЦИК вече се е произнесла с нарочно решение по този въпрос.

Жалбата е подадена от лице с правен интерес в законоустановения срок.Същата е допустима, разгледана по същество е основателна.

Предмет на оспорваното решение е сигнал № 88/22.10.2015 г. на ОИК – Аврен, подаден от Тодорка Павлова Коларова – упълномощен представител на БСП, Свилен Иванов Радев – представител на МК „Шанс за общината“, и Симеон Димитров Костадинов – представител на МК „Красимир Тодоров за общината“. В сигнала се изразява становището, че определеното помещение за изборна секция № 030100006 – младежки клуб, находящ се на ул. „Кокиче“ № 18А, село Дъбравино, община Аврен, съгласно заповед № 978/31.08.2015 г. на кмета на община Аврен не отговаря на разпоредбите на Изборния кодекс и не може да изпълни методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на ИК и ЗПУГДВМС. Направено е искане за преместването на процесната избирателна секция в село Дъбравино в подходящо помещение.

След като се запозна с жалбата и цялата преписка по обжалваното решение, Централната избирателна комисия приема следното:

Със Заповед № 978/31.08.2015 г. на кмета на община Аврен са образувани избирателните секции за провеждане на избори за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г. на територията на община Аврен, както и е утвърдена номерацията и адресите на същите. Същата заповед е публикувана на официалната интернет страница на община Аврен на 04.09.2015 г. , не е обжалвана, влязла е в сила и представлява стабилен административен акт. С решение № 017-МИ/10.09.2015 г. на ОИК – Аврен са формирани и утвърдени единните номера на избирателните секции в община Аврен при произвеждането на предстоящите избори, което също не е обжалвано. Общинската избирателна комисия – Аврен е сезирана от същите жалбоподатели с жалба № 69 от 18.10.2015 г. след законоустановения срок за обжалване, по която ОИК – Аврен се произнася с решение № 125, като я оставя без уважение. Същото решение е отменено с Решение № 2718-МИ/НР от 21 октомври 2015 г. на ЦИК като процесуално недопустимо и производството е прекратено.

С обжалваното решение № 139-МИ/НР от 23.10.2015 г. ОИК – Аврен неправилно се е произнесла по сигнал със същия предмет, като е указала на вр.и.д. кмет на община Аврен да преразгледа Заповед № 978/31.08.2015 г. на кмета на община Аврен и осигури подходящо помещение за произвеждането на изборите, а е следвало да остави сигнала без разглеждане като недопустим.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 139-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ОИК – Аврен като процесуално недопустимо.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнала на Тодорка Павлова Коларова – упълномощен представител на БСП, Свилен Иванов Радев – представител на МК „Шанс за общината“ и Симеон Димитров Костадинов – представител на МК „Красимир Тодоров за общината“ с вх. № 88 от 22.10.2015 г. на ОИК – Аврен, и прекратява производството.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1083-МИ / 25.01.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения