Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 265-ЕП
София, 7 май 2019

ОТНОСНО: жалба от ПП „ВОЛЯ“ чрез пълномощника Ивайло Игнатов срещу решение № 28-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК в Деветнадесети район – Русенски

Постъпила е жалба с вх. № 66 от 03.05.2019 г. от ПП „ВОЛЯ“ чрез пълномощника Ивайло Игнатов срещу решение № 28-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК в Деветнадесети район – Русенски.

С обжалваното решение РИК в Деветнадесети район – Русенски, е назначила СИК на територията на община Две могили, област Русе.

Според жалбоподателя липсва назначен представител на ПП „ВОЛЯ“ в СИК със следните номера: № 001, № 002, № 003, № 007, № 008 и № 010. Твърди се, че това е грубо и съществено нарушение на чл. 92, ал. 6 ИК.

Същевременно жалбоподателят счита, че решението на РИК е в противоречие и с Решение на ЦИК № 150-ЕП от 11.04.2019 г., в т. 14 от което изрично е посочено, че „Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК.“

В жалбата се твърди, че независимо от съдържанието на протоколите от проведените консултации, РИК не може да назначи състав на СИК, в който няма поне един представител на парламентарно представените партии и коалиции.

Освен това жалбоподателят твърди, че представител на ПП „ВОЛЯ“ не е подписал протокола от проведените консултации. Когато не е постигнато съгласие, РИК назначава членовете на СИК по направените предложения на партиите и коалициите, а в случая конкретната процедура не е спазена.

В заключение жалбоподателят моли ЦИК да прогласи оспореното решение № 28-ЕП на РИК в Деветнадесети район – Русенски, като нищожно, а при условията на евентуалност – да го отмени като незаконосъобразно в неговата цялост.

Централната избирателна комисия счита, че искането за прогласяване на решението на РИК за нищожно е неоснователно, тъй като:

- Районната избирателна комисия е компетентният орган да се произнесе;

- Решението е взето с необходимото и поименно мнозинство;

- Решението е подписано от председател и секретар;

- Решението е разбираемо.

Жалбата е получена в ЦИК от РИК в Деветнадесети район – Русенски с придружително писмо с вх. № ЕП-15-35 от 03.05.2019 г. заедно с административната преписка.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването й срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Деветнадесети район – Русенски.

В представения протокол за проведените на 17 април 2019 г. консултации при кмета на община Две могили с представителите на партиите и коалициите се твърди, че е постигнато съгласие с описаните в протокола договорености за определяне броя на членовете и състава на СИК. Протоколът е подписан от всички присъствали на консултациите, с изключение на представителя на ПП „ВОЛЯ“ Ивайло Игнатов.

По електронната поща с вх. № 2185 от 17.04.2019 г. е предоставен от ПП „ВОЛЯ“ поименен списък за членове на СИК, който отговаря на разпределението от проведените консултации. Списъкът отговаря и на записаното в протокола от консултациите изявление на представителя на ПП „ВОЛЯ“ Ивайло Игнатов.

Кметът на община Две могили е изпратил на РИК в Деветнадесети район – Русенски писмено предложение за съставите на СИК съгласно договореното на консултациите, включително с предложенията на ПП „ВОЛЯ“ от 17.04.2019 г. Със своето придружително писмо кметът на общината е изпратил ново писмено предложение от ПП „ВОЛЯ“ за състав на СИК, получено по електронната поща с вх. № 2248 от 22.04.2019 г.

Преди постановяване на обжалваното решение РИК в Деветнадесети район – Русенски оставя без разглеждане жалба с вх. № 40 от 22.04.2019 г. на ПП „ВОЛЯ“, с която се иска установяване на нарушения при провеждане на консултациите в община Две могили.

С обжалваното решение РИК в Деветнадесети район – Русенски е назначила СИК на територията на община Две могили по предложението на кмета на общината.

Централната избирателна комисия счита, че при постановяване на оспорваното решение РИК в Деветнадесети район – Русенски не е допуснала нарушения на материалния закон.

Съгласно чл. 91, ал. 6 ИК при отказ да се подпише протоколът от проведените консултации се прилагат мотиви. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива. В случая представителят на ПП „ВОЛЯ“ не е подписал протокола, но не е приложил мотиви. Не е направил и възражение.

Документираното в протокола желание на представителя на ПП „ВОЛЯ“ Ивайло Игнатов за разпределение на местата в СИК е изцяло удовлетворено и напълно съвпада с писменото предложение на ПП „ВОЛЯ“ от 17.04.2019 г.

Поради изложеното Централната избирателна комисия намира, че на проведените консултации за съставите на СИК в община Две могили е постигнато съгласие.

В чл. 91, ал. 11 ИК законодателят е предвидил в случаите, когато на консултациите е постигнато съгласие, районната избирателна комисия да назначи секционните избирателни комисии по предложението на кмета на общината.

Съгласно чл. 92, ал. 6 ИК всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член от състава на секционната избирателна комисия. Цитираната правна норма обаче не вменява изрично такова задължение. Разпоредбата регламентира най-малката бройка, която се полага на партия или коалиция, но не ограничава при спазване на императивните изисквания на закона и когато имащите право на членове на СИК партии и коалиции не направят предложение или направят предложение за по-малко от полагащите им се членове, останалите партии и коалиции да имат право на повече членове. В конкретния случай се установява, че са спазени императивните изисквания на Изборния кодекс, а подадената жалба от ПП „ВОЛЯ“ с искане за преразпределение не е основателна.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 91, ал. 11 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от ПП „ВОЛЯ“ чрез пълномощника Ивайло Игнатов, срещу решение № 28-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК в Деветнадесети район – Русенски.

ВРЪЩА административната преписка на РИК в Деветнадесети район – Русенски.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе чрез РИК в Деветнадесети район – Русенски в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения