Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 263-ЕП
София, 7 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Кръстьо Панайотов Петров като упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти“ срещу решение № 20-ЕП/30.04.2019 г. на РИК 31 – Ямбол.

Производството е по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК).

Образувано е по жалба, подадена от Кръстьо Панайотов Петров като упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти“, срещу решение № 20-ЕП/30.04.2019 г. на РИК 31 – Ямбол. Жалбата е постъпила чрез РИК 31 – Ямбол първоначално по електронната поща на ЦИК с вх. № ЕП-15-31/03.05.2019 г., заедно с цялата преписка.

С обжалваното решение цитираната РИК се е произнесла по повод заявление, подадено от физическото лице, подало и жалбата, съдържащо, искане до комисията при назначаване на съставите на секционните избирателни комисии в община Тунджа да съобрази приложеното към заявлението споразумение, подписано от тримата представители на коалицията, участвали на консултациите в община Тунджа на 16.04.2019 г.

Районната избирателна комисия е приела заявлението и приложението към него без забележки с вх. № 31 от 25.04.2019 г., след което го е разгледала на свое заседание, проведено на 30.04.2019 г., и се е произнесла с решение № 20-ЕП от същата дата, взето при хипотезата на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК, т.е. налице е решение за отхвърляне.

Видно от представения протокол от заседанието, в присъствието на петнадесет членове от комисията 9 членове са гласували за предложения проект за решение за уважаване на искането, а 6 членове против, като по този начин не е постигнато изискуемото мнозинство от две трети от членовете за приемането на решение съгласно изискването на чл. 70, ал. 4, изр. първо ИК. В протокола липсват аргументи и в двете насоки.

В обстоятелствената част на обжалваното решение са залегнали съображенията за отхвърляне на искането, а именно, че със заявлението не се искала конкретна смяна на конкретно назначени вече членове на посочените СИК на територията на община Тунджа и че заявителят не е представил доказателства за наличие на представителна власт от коалиция „Обединени патриоти“, а такива имало единствено от ПП „Атака“.

Липсват съображения за уважаване на искането, за което са гласували 9 от членовете на комисията.

Твърденията в жалбата са за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на атакуваното пред ЦИК решение на РИК 31 – Ямбол.

Оплакванията са, че обжалваното решение е взето при неизяснена фактическа обстановка, поради това че при приемането на заявлението не са посочени нередности и не са дадени на заявителя указания да ги отстрани, а направо е постановено отхвърляне. По-нататък се изтъква, че заявлението е подадено непосредствено след приемане на решение № 15-ЕП/25.04.2019 г. на РИК за назначаване на секционните комисии в община Тунджа, но преди неговото публикуване, поради което и искането не е било за замяна, а за съобразяване с новото споразумение между коалиционните партньори. Отбелязва се, че дори в искането да е липсвала конкретика, от заявлението ставало ясно, че коалицията е постигнала споразумение за промени във вече назначени състави на СИК в община Тунджа. Безспорно се разбирало кои членове в кои секции следвало да се сменят след съпоставка с предложението на кмета. Като несъстоятелен се  определя и изводът, че заявителят нямал представителна власт, доколкото към предложението на кмета било представено пълномощно от лице, представляващо коалицията. Претендира се отмяна на оспорваното решение като неправилно и незаконосъобразно и се иска от Централната избирателна комисия да го отмени.

Жалбата е допустима, подадена от легитимирано лице и в срока, предвиден в чл. 73, ал. 1 ИК. Разгледана по същество, жалбата се явява основателна.

Централната избирателна комисия, след като разгледа поотделно и в съвкупност всички, събрани по преписката доказателства и изложени доводи както от жалбоподателя, така и в обстоятелствената част на обжалваното решение, намира от фактическа и правна страна следното:

РИК 31 – Ямбол се е произнесла при наличието на изискуемия кворум съгласно чл. 70, ал. 3 ИК, доколкото на заседанието са присъствали всичките й 15 членове и по въпрос, по който несъмнено има компетентност по аргумент нормите на чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 ИК, т.е. проведеното заседание е законно.

Процесното заявление е подадено в същия ден, но след постановяване на решение № 15-ЕП от 25.04.2019 г. на РИК 31 – Ямбол, с което са назначени секционните избирателни комисии, респективно техните членове на територията на община Тунджа. Дори да приемем, че на заявителя не е било известно наличието на това решение на РИК поради по-късното му публикуване, то искането му за съобразяване на РИК при назначаването на СИК с новото споразумение на коалиционните партньори от представляваната от него коалиция от обективна страна се явява ненавременно. Това е така, защото към момента на подаване на заявлението РИК не е разполагала с възможността да измени или отмени вече взетото си решение. Обратното, както към онзи момент, така и до днес коалицията разполага с правната възможност да иска замяна на вече назначените от нейната квота членове на СИК с влязлото в сила решение на РИК, като представи изискуемите за това доказателства, че са изпълнени особените изисквания на закона за това. Тук е редно да отбележим, че Централната избирателна комисия не споделя твърдението на жалбоподателя за това, че РИК е следвало да приеме, че искането е за замяна на членове на СИК, а така също и да предположи кои членове с кои да смени по аналогия с предложението на кмета. Такъв подход би бил в разрез с административнопроцесуалните правила. 

РИК 31 – Ямбол обаче е следвало да даде възможност на коалицията заявител да уточни искането си, както също и да отстрани пороците, в случай че е констатирала такива, като даде подходящ срок за това, преди да разгледа искането по същество. Това е така, защото в случай че искането е било за първоначално назначаване на членове на СИК, то би се явило недопустимо поради взетото вече решение № 15-ЕП от 25.04.2019 г., а в случай че е било за замяна на вече назначените членове, е следвало да се представят допълнителни доказателства, установяващи спазването наличието на необходимите законови предпоставки за това.

Вместо това, районната избирателна комисия е разгледала искането по същество пет дни след постъпването му, без случаят да е изяснен нито от фактическа, нито от правна страна, като е приела обжалваното решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК, което се явява незаконосъобразно.

Липсват и каквито и да е било мотиви в обжалваното решение в подкрепа на тезата за уважаване на искането, което на собствено основание води до извода за неговата незаконосъобразност.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 20-ЕП/30.04.2019 г. на РИК 31 – Ямбол.

ВРЪЩА преписката в цялост на РИК 31 – Ямбол за ново произнасяне при спазване указанията в обстоятелствената част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения