Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 262-ЕП
София, 7 май 2019

ОТНОСНО: жалба от ПП „ВОЛЯ“ чрез пълномощника Еленка Иванова срещу решение № 27-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК в Деветнадесети район – Русенски

Постъпила е жалба с вх. № 65 от 03.05.2019 г. от ПП „ВОЛЯ“ чрез пълномощника Еленка Иванова срещу решение № 27-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК в Деветнадесети район – Русенски.

С обжалваното решение РИК в Деветнадесети район – Русенски, е назначила СИК на територията на община Ветово, област Русе.

Според жалбоподателя липсва назначен представител на ПП „ВОЛЯ“ във всички СИК в рамките на общината, като за пример се дава СИК № 13. Твърди се, че това е грубо и съществено нарушение на чл. 92, ал. 6 ИК.

Същевременно жалбоподателят счита, че решението на РИК е в противоречие и с Решение на ЦИК № 150-ЕП от 11.04.2019 г., в т. 14 от което изрично е посочено, че „Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК.“

В жалбата се твърди, че независимо от съдържанието на протоколите от проведените консултации, РИК не може да назначи състав на СИК, в който няма поне един представител на парламентарно представените партии и коалиции.

Освен това жалбоподателят твърди, че представител на ПП „ВОЛЯ“ не е подписал протокола от проведените консултации. Когато не е постигнато съгласие, РИК назначава членовете на СИК по направените предложения на партиите и коалициите, а в случая конкретната процедура не е спазена. Твърди се още, че издаденият от РИК акт не съответства на целта на закона – произвеждане на честни и законосъобразни избори.

В заключение жалбоподателят моли ЦИК да прогласи оспореното решение № 27-ЕП на РИК в Деветнадесети район – Русенски, като нищожно, а при условията на евентуалност – да го отмени като незаконосъобразно в неговата цялост.

Централната избирателна комисия счита, че искането за прогласяване на решението на РИК за нищожно е неоснователно, тъй като:

- Районната избирателна комисия е компетентният орган да се произнесе;

- Решението е взето с необходимото и поименно мнозинство;

- Решението е подписано от председател и секретар;

- Решението е разбираемо.

Жалбата е получена в ЦИК от РИК в Деветнадесети район – Русенски с придружително писмо с вх. № ЕП-15-35 от 03.05.2019 г. заедно с административната преписка.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването й срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Деветнадесети район – Русенски.

В представения протокол за проведените на 19 април 2019 г. консултации при кмета на община Ветово с представителите на партиите и коалициите се твърди, че е постигнато съгласие за състава на СИК съобразно разпределената им квота. Протоколът е подписан от всички присъствали на консултациите, с изключение на представителя на ПП „ВОЛЯ“ Еленка Иванова.

Представляващият ПП „ВОЛЯ“ Еленка Иванова е предоставил поименен списък за членове на СИК, който не отговаря на разпределението от проведените консултации. В предложението на ПП „ВОЛЯ“ е предложен по един член за всяка една секция.

Кметът на община Ветово е изпратил на РИК в Деветнадесети район – Русенски писмено предложение за съставите на СИК съгласно договореното на консултациите, като редовете в квотите на ПП „ВОЛЯ“ са оставени празни. В свое придружително писмо твърди, че на консултациите е постигнато съгласие, но представителят на ПП „ВОЛЯ“ е отказал да подпише протокола, на 22.04.2019 г. е донесъл свое възражение, а по електронната поща ПП „ВОЛЯ“ е изпратила нейното предложение, което не отговаря на разпределението от консултациите.

Преди постановяване на обжалваното решение РИК в Деветнадесети район – Русенски оставя без разглеждане жалба с вх. № 39 от 22.04.2019 г. на ПП „ВОЛЯ“, с която се иска установяване на нарушения при провеждане на консултациите в община Ветово.

С обжалваното решение РИК в Деветнадесети район – Русенски е назначила СИК на територията на община Ветово по предложението на кмета на общината.

Централната избирателна комисия намира, че на проведените консултации за съставите на СИК в община Ветово не е постигнато съгласие. Представителят на ПП „ВОЛЯ“ не е подписал протокола. Съгласно т. 10 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 27-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК в Деветнадесети район – Русенски е незаконосъобразно и същото следва да бъде отменено поради нарушение на чл. 91, ал. 12 ИК. Решението е постановено в хипотезата на постигнато съгласие съгласно предложението на кмета на общината. В случая не е постигнато съгласие и районната избирателна комисия трябва да назначи секционните избирателни комисии по направените предложения на партиите и коалициите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 91, ал. 12 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 27-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК в Деветнадесети район – Русенски.

ВРЪЩА преписката на РИК в Деветнадесети район – Русенски за ново произнасяне по назначаването на съставите на СИК в община Ветово съгласно указанията в мотивната част на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения