Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1877-МИ
София, 22 август 2020 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в частичен избор, насрочен на 27 септември 2020 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, чрез упълномощения представител Надежда      …       Йорданова, заведено под № 3 на 22 август 2020 г. в регистъра на коалициите за участие в частичния избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, насрочен на 27 септември 2020 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

 Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално състояние на партия „Движение Да България“, издадено на 21.08.2020 г. от СГС –ТО, VІ-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.

2. Удостоверение № 48-00-346 от 21.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Демократи за силна България“, издадено на 04.06.2020 г. от СГС – ТО, VІ-16 състав по ф.д. № 6019/2004 г.

4. Удостоверение № 48-00-348 от 21.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

5. Удостоверение за актуално състояние на партия „Зелено движение“, издадено на 19.05.2020 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав по ф.д. № 622/2008 г.

6. Удостоверение № 48-00-347 от 21.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

7. Заверено копие от Пълномощно от 21.08.2020 г. в полза на Надежда … Йорданова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК с Решение № 965-МИ от 05.09.2019 г. и Решение № 1003-МИ от 09.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в частичен избор, насрочен на 27 септември 2020 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, насрочен на 27 септември 2020 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения