Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1872-МИ
София, 20 август 2020 г.

ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на нови и частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 463 – 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При произвеждане на нови и частични избори се прилагат изброените по-долу решения на ЦИК, с изключение на посочените в тях дати. При прилагането на решенията се съобразяват сроковете и датите, посочени в съответната хронограма за нови и частични избори, както следва:

1. Решение № 62 от 4 април 2019 г. относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до районната избирателна комисия, общинската избирателна комисия и Централната избирателна комисия.

2. Решение № 570-МИ от 26 юли 2019 г. относно единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

3. Решение № 571-МИ от 16 юли 2019 г. относно определянето и обявяването на номерата на изборните райони в общината.

4. Решение № 579-МИ от 30 юли 2019 г. относно определяне на вида, цвета и размера на чувалите (торбите), в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

5. Решение № 600-МИ от 9 август 2019 г. относно провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

6. Решение № 604-МИ от 14 август 2019 г. относно жребий при попълване съставите на ОИК.

7. Решение № 607-МИ от 14 август 2019 г. относно утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

8. Решение № 608-МИ от 14 август 2019 г. относно утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

9. Решение № 618-МИ  от 15 август 2019 г. относно реквизити и начин на защита на печатите на общинските, секционните и подвижните секционни избирателни комисии.

10. Решение № 627-МИ от 19 август 2019 г. относно указание към избирателите и кандидатите относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

11. Решение № 794-МИ от 27 август 2019 относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

12. Решение № 795-МИ от 27 август 2019 г. относно условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове насрочени на 27 октомври 2019 г.

13. Решение № 796-МИ от 27 август 2019 г. относно приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 27 октомври 2019 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания.

14. Решение № 849-МИ от 28 август 2019 г. относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до общинските избирателни комисии и решенията по тях, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията им.

15. Решение № 935-МИ от 2 септември 2019 г. относно реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

16. Решение № 944-МИ от 3 септември 2019 г. относно определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

17. Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. относно условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

18. Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г., изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 2019 г. относно определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19. Решение № 1055-МИ от 11 септември 2019 г. относно преброяване на предпочитанията (преференциите) при произвеждане на избори за общински съветници и Решение № 1328-МИ от 8 октомври 2019 г. за поправка на техническа грешка в Решение № 1055-МИ от 11 септември 2019 г. на ЦИК.

20. Решение № 1080-МИ от 12 септември 2019 г. относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

21. Решение № 1096-МИ от 13.09.2019 г. относно процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

22. Решение № 1097-МИ от 13 септември 2019 г. относно процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.

23. Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. относно опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на ОИК и на общинската администрация от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

24. Решение № 1137-МИ от 19 септември 2019 г. относно гласуване на избиратели със служебно заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

25. Решение № 1180-МИ от 24 септември 2019 г. относно реда за предаване от СИК/ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

26. Решение № 1359-МИ от 10 октомври 2019 г. относно отпечатване на избирателните списъци за втори тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.

27. Решение № 1360-МИ от 10 октомври 2019 г. относно заличаване на регистрация на кандидатите.

28. Решение № 1362-МИ от 10 октомври 2019 г. относно начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

29. Решение № 1444-МИ от 18 октомври 2019 г. относно изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

30. Решение № 1460-МИ от 21 октомври 2019 г. относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК.

31. Решение № 1464-МИ от 21 октомври 2019 г. относно организацията на работа на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) и начина на гласуване с подвижна избирателна кутия.

32. Решение № 1665-МИ от 8 ноември 2019 г. относно изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения