Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1870-МИ
София, 20 август 2020 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в частичeн избор, насрочен на 27 септември 2020 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, подписано от представляващия партията Владимир Димитров Николов, заведено под № 9 на 18 август 2020 г. в регистъра на партиите за участие в частичния избор за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч, насрочен на 27 септември 2020 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: Партия на ЗЕЛЕНИТЕ.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.08.2020 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 114/2001 г.

2. Удостоверение № 48-00-341 от 17.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 980-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в частичния избор, насрочен на 27 септември 2020 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч, насрочен на 27 септември 2020 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Партия на ЗЕЛЕНИТЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения