Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1854-МИ
София, 6 август 2020 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Постъпило е заявление от партия „Движение Гергьовден“, подписано от Надя Асенова Ангелова, упълномощена от представляващия партията Драгомир Желчев Стефанов, заведено под № 1 на 5 август 2020 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик и за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, насрочени на 27 септември 2020 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 29.07.2020 г. от СГС – ТО, VІ-11 състав, по ф.д. № 15549/1996 г.

2. Удостоверение № 48-00-201 от 05.06.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

3. Пълномощно от 04.08.2020 г. в полза на Надя Асенова Ангелова.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 990-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „Движение Гергьовден“ за участие в частичните избори за кмет на община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик и за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, насрочени на 27 септември 2020 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения