Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1853-МИ
София, 4 август 2020 г.

ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 46 във връзка с чл. 86 и чл. 87, ал. 1, т. 12 – 18 и т. 23, чл. 122, ал. 1, чл. 124, ал. 4, чл. 464 и чл. 468 от Изборния кодекс и във връзка с обезпечаване принципа на публичност и предоставяне на информация на избирателите за упражняване на активното им избирателно право Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на нови и частични избори общинските избирателни комисии водят регистри за публикуване и публикуват списък на упълномощените представители, както следва:

1.1. отделни регистри за публикуване:

- на партиите;

- на коалициите;

- на местните коалиции;

- на инициативните комитети;

1.2. регистър за публикуване на кандидатските листи за общински съветници;

1.3. регистри за публикуване на кандидатските листи на кандидатите за кмет на община, кмет на район, кмет на кметство;

1.4. регистър за публикуване на застъпниците по кандидатски листи;

1.5. регистър за публикуване на жалбите, сигналите и решенията по тях;

1.6. списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за публикуване.

2. Регистри за публикуване по т.1.1 - 1.5 и списъкът по т. 1.6 се публикуват на интернет страницата на съответната ОИК.

3. Подлежащите на вписване обстоятелства са, както следва:

3.1. Регистри за публикуване на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за нови и частични избори се водят във форма и съдържание съобразно приложения № 56-МИ-НЧ, № 57-МИ-НЧ, № 58-МИ-НЧ и № 59-МИ-НЧ от изборните книжа.

Общинските избирателни комисии извършват вписванията в съответния регистър незабавно след обявяване на решението за регистрация или отказ за регистрация на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет.

3.2. Регистри за публикуване на кандидатите за нови и частични избори се водят във форма и съдържание съобразно Приложение № 71-МИ-НЧ от изборните книжа.

Общинските избирателни комисии извършват вписванията в съответния регистър незабавно след обявяване на решението за регистрация или отказ за регистрация на кандидатската листа.

3.3. Регистър за публикуване на застъпниците в нови и частични избори се води във форма и съдържание съобразно Приложение № 76-МИ-НЧ от изборните книжа и решението на ЦИК за участие на застъпници и представители в изборите, в частта относно съдържанието на регистъра.

Общинските избирателни комисии извършват вписванията незабавно след обявяване на решението за регистрация на застъпници и заместващи застъпници, включително и в случаите при произвеждане на втори тур за избор на кмет.

3.4. Регистър за публикуване на жалбите и сигналите за нови и частични избори се води съобразно указанията и решение на ЦИК за приемане на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до ОИК.

Подлежащите на вписване обстоятелства – посочени в решението, се отразяват незабавно след постъпване на жалбата или сигнала, както и след взетите по тях решения.

3.5. Списъкът на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за публикуване в нови и частични избори се съставя във форма и съдържание съобразно Приложение № 77-МИ-НЧ от изборните книжа.

Вписванията се извършват незабавно след приемане от ОИК на първия или на всеки следващ списък на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, както и в случаите при произвеждане на втори тур за избор на кмет.

 


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения