Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1847-МИ
София, 28 юли 2020 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за нови и частични избори за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 88, ал. 1, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, чл. 463, чл. 464, т. 9, чл. 469 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Общинската избирателна комисия (ОИК) назначава съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за новите избори за кметове не по-късно от 27 дни преди изборния ден, и съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) не по-късно от 10 дни преди изборния ден и утвърждава списъка на резервните членове.

2. Общинската избирателна комисия назначава съставите на СИК за частичните избори за кметове не по-късно от 25 дни преди изборния ден, и съставите на ПСИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден и утвърждава списъка на резервните членове.

3. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината ОИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината, а за градовете с районно деление за територията на всеки административен район.

4. Не по-късно от 35 дни преди изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 28 дни преди изборния ден при произвеждане на частични избори при кмета на общината или района се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК се провеждат не по-късно от 12 дни преди изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 13 дни преди изборния ден при произвеждане на частични избори, ако не са проведени заедно с консултациите за СИК.

5. Консултациите са публични. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация.

6. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) партия ГЕРБ е с парламентарна група от 95 народни представители;

б) коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 79 народни представители;

в)  партия ДПС е с парламентарна група от 25 народни представители;

г) коалиция „Обединени патриоти“ с парламентарна група с 21 народни представители“;

д) партия ВОЛЯ е с парламентарна група от 12 народни представители.

Нечленуващи в парламентарни групи са осем народни представители.

Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи, е 232.

7. В консултациите участва и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена.

8. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

9. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на указа на президента на Република България, с който са насрочени новите или частичните избори, или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията или коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

10. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

11. Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица.

Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община или район.

12. Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът е подписан с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

- поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

- доказателства за публичното оповестяване на деня, часа и мястото на консултациите;

- копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверени от участвалите в консултациите лица, съответно копие от решението за образуване на коалицията;

- пълномощните от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

13. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 членове – за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия;

б) до 9 членове, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

14. При назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.

15. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК.

16. Коалицията, която не е парламентарно представена, но има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент има право на не повече от две на сто  от членовете на СИК, но не по-малко от един член в рамките на общината или района.

17. Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по общини или административни райони.

При назначаване на съставите на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, се разпределят равномерно на територията на общината.

18. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

19. При назначаване на съставите на СИК и ръководствата им се спазват Методическите указания, приложение към настоящото решение.

20. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в новите и частичните избори в съответната община или район и владеят български език.

21. Член на СИК не може да бъде:

- кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответния вид избор;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

- прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

22. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) роднини по права линия;

г) братя и сестри.

23. Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в новите и частичните избори – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

Когато член на СИК е кандидат, ОИК го освобождава като член на СИК.

24. Когато при консултациите партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината или района в сроковете, определени в приетата с решение на ЦИК хронограма за съответния вид избор, изпраща на ОИК следните документи:

а) писмено предложение за съставите на СИК или ПСИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка. Предложението на кмета не може да се отличава от вписаното в протокола съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции и подписано от тях;

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

г) копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване на коалицията;

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт;

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК или ПСИК;

ж) протокола от консултациите и приложените към него възражения, особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан протоколът, ако има такъв;

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването му.

25. Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината или района изпраща незабавно на ОИК документите по т. 24.

26. Общинската избирателна комисия назначава съставите на СИК или ПСИК веднага след получаване на документите по т. 24, но не по-късно от сроковете, определени в приетата с решение на ЦИК хронограма за съответния вид избор.

а) при постигнато съгласие:

аа) по предложението на кмета по т. 24, буква „а“, когато то отговаря на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите;

аб) ако кметът на общината не е направил предложение – въз основа на отразеното в протокола от консултациите разпределение на местата в СИК и предложенията на партиите и коалициите, приложени към протокола от консултациите;

ав) когато предложението на кмета не съответства на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите – по вписаното в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите и подписано от тях;

б) когато не е постигнато съгласие – въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 14 - 16 от това решение.

27. Когато кметът на общината или района не е направил предложение в съответния срок, той изпраща на ОИК документите по т. 24 от това решение в посочения в приетата с решение на ЦИК хронограма за съответния вид избор срок.

28. Общинската избирателна комисия приема решение за назначаване съставите на СИК в общината или административния район. Освен разпределението на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, решението съдържа и имената на назначените членове във всяка отделна СИК.

29. Когато ОИК не вземе решение за разпределение на местата в СИК и не назначи СИК, тя изпраща незабавно, но не по-късно от срока, определен в приетата с решение на ЦИК хронограма за съответния вид избор цялата документация на ЦИК, която назначава съставите на СИК.

30. С решението за назначаване на съставите на СИК се утвърждават и списъците на резервните членове, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции.

31. Решението на ОИК за назначаване на СИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88, ал. 1, изречение първо от ИК.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения