Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1844-МИ
София, 21 юли 2020 г.

ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в нови и частични избори

На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, чл. 127, ал. 4, чл. 128 във връзка с § 2 от ДР на ИК, чл. 147 – 150, чл. 464 – 469 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Партиите и коалициите, регистрирани или допуснати за участие в Централната избирателна комисия, могат да участват в нови избори за общински съветници или нови и частични избори за кметове самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор след регистрация и в съответната общинската избирателна комисия (ОИК).

2. Партиите от състава на една коалиция, регистрирана или допусната за участие в ЦИК, не могат да се регистрират самостоятелно в общинската избирателна комисия, нито да влизат поотделно извън коалицията, регистрирана или допусната в ЦИК, в други коалиции или местни коалиции на територията на общината.

3. За участие в нови избори за общински съветници или нови и частични избори за кметове могат да бъдат образувани местни коалиции, които се регистрират в ОИК.

4. Местните коалиции се образуват само от регистрирани или допуснати в ЦИК за участие в нови или частични избори партии и коалиции.

ІІ. Правила за наименованията и абревиатурата на местна коалиция

5. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.

6. Наименованието или абревиатурата на всички останали, участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция.

ІІІ. Регистрация на партии и коалиции в ОИК

7. Партиите и коалициите, регистрирани или допуснати в ЦИК за участие в нови или частични избори, следва да се регистрират в ОИК.

8. Партия, включена в състава на регистрирана или допусната в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й, може да участва в нови или частични избори самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК и съответно в ОИК до крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

9. Партиите и коалициите в срок до 40 дни преди изборния ден – за нови избори, и 30 дни преди изборния ден – за частични избори, подават заявление за регистрация в ОИК (Приложение № 42-МИ-НЧ от изборните книжа). Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство, се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

10. В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на партията или коалицията според решението за регистрация в ЦИК за изписаване в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрация;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

11. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред ОИК, когато документите се подават или подписват от упълномощени лица.

12. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

13. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира партията или коалицията независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни – за частични избори 

ІV. Регистрация на местни коалиции в ОИК

14. В ОИК се регистрират местни коалиции, които са образувани само от регистрирани или допуснати за участие в ЦИК партии и коалиции за участие във всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет община, кмет на район и кмет на кметство на територията на съответната община.

15. Партиите и коалициите, участващи в състава на местната коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за същия вид избор.

16. Партия, включена в състава на регистрирана или допусната за участие в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й, може да участва в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

17. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 43-МИ-НЧ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок не по-късно от 40 дни преди изборния ден – за нови избори, и 30 дни преди изборния ден – за частични избори.

18. Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи местната коалиция, или от изрично упълномощени лица.

19. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство, се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

20. В заявлението се посочва:

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- пълното или съкратено наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

21. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява.

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

22. Общинската избирателна комисия извършва проверка на изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

23. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни – за частични избори.

V. Промени в състава или наименованието на местна коалиция

24. Промени в състава или наименованието на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори, се извършват след подаване на заявление – Приложение № 44-МИ-НЧ от изборните книжа, и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.

25. Нова партия или коалиция може да се включи в състава на местната коалиция не по-късно от 35 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори, при условие че е регистрирана или допусната в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници или нови и частични избори за кметове.

26. В случай че една или повече партии или коалиции напуснат местната коалиция, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии или коалиции.

27. В случай че партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на местната коалиция, напусне коалицията, ОИК с решението, с което извършва промяната в местната коалиция, определя тридневен срок за промяна на наименованието й.

Ако в указания срок местната коалиция изпълни указанието, промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в ОИК, регистрацията й се запазва. Общинската избирателна комисия с решение заличава от наименованието на местната коалиция наименованието или абревиатурата на напусналите я партия и коалиция и отбелязва настъпилите промени в състава и наименованието на местната коалиция в регистъра на ОИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.

Ако в указания срок местната коалиция не изпълни указанието да промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в ОИК, регистрацията й се заличава.

Заличаването от наименованието на местната коалиция на напусналите я партия или коалиция се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.

28. Промените, настъпили в състава на местна коалиция, се отбелязват в регистъра на общинската избирателна комисия след подаване на заявление от лицата, представляващи коалицията, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори – Приложение № 47-МИ-НЧ от изборните книжа.

29. Напусналите състава на местна коалиция партии или коалиции не по-късно от 40 дни преди изборния ден – за нови избори, и 30 дни преди изборния ден – за частични избори, могат да участват в изборите самостоятелно, след като се регистрират в ОИК по реда на раздел ІІІ.

VI. Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК

30. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.

32. Заличаването се извършва след подаване на писмено заявление – Приложение № 45-МИ-НЧ от изборните книжа, от съответната партия, коалиция или местна коалиция, подписано от представляващите партията или коалицията лица.

33. Към заявлението коалицията, съответно местната коалиция, прилага и решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партиите или коалициите от състава й или от изрично упълномощени от тях лица.

VІІ. Предоставяне на данни за банкови сметки

34. Общинската избирателна комисия в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции за участие в нови или частични избори предоставя на Сметната палата банковата им сметка, предназначена за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК. При промяна на лицата местната коалиция представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в 3-дневен срок от извършване на промяната.

VІІІ. Регистри и удостоверения

35. За регистрация на партия, коалиция и местна коалиция ОИК приема отделно решение.

Решенията се вписват в регистъра на партиите, коалициите и местните коалиции за участие в нови или частични избори (приложения № 46-МИ-НЧ и № 47-МИ-НЧ от изборните книжа) и се публикуват на интернет страницата на ОИК.

36. Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на местна коалиция в нови или частични избори – Приложение № 50-МИ-НЧ от изборните книжа, и удостоверение за промени в състава или наименованието на местна коалиция – Приложение № 51-МИ-НЧ от изборните книжа.

Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на партия в нови или частични избори – Приложение № 48-МИ-НЧ от изборните книжа, и удостоверение за регистрация на коалиция – Приложение № 49-МИ-НЧ от изборните книжа.

37. Сроковете, посочени в настоящото решение, се определят съобразно датите, посочени в хронограмата за произвеждане на нови или частични избори.

38. Общинските избирателни комисии приемат документи за регистрация всеки календарен ден, като определят начална и крайна дата и час.

39. Общинските избирателни комисии обявяват на публично място и на интернет страниците си датата и часа за приемане на документите за регистрация.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения