Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1841-МИ
София, 16 юли 2020 г.

ОТНОСНО: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 128, чл. 132 – чл. 146, чл. 464 – чл. 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І.  Общи положения

1. Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избор – за общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства самостоятелно или в коалиция с други партии.

2. Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избор само в една коалиция.

3. Всяка партия или коалиция, регистрирана в ЦИК, може да участва в изборите за общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства в състава на различни за всеки отделен вид избор местни коалиции или самостоятелно.

4. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии до датата на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента на републиката за насрочване на изборите, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Тази забрана не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии.

5. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в последните избори за народни представители или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.

6. Наименованието или абревиатурата на участващите партии в състава на коалиция може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията.

7. Забраната по т. 4 и т. 5 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии, както и при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията, или на ръководството на парламентарната група.

За участие в нови или частични избори партията или коалицията следва след допускането или регистрацията в ЦИК, да се регистрира в съответната ОИК по ред, определен с решение на ЦИК. Местните коалиции и инициативните комитети не се регистрират в ЦИК.

ІІ. Допускане до участие в нови и частични избори на регистрирани в ЦИК партии и коалиции

8. Извършените в ЦИК регистрации на партии и коалиции за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. или за участие в нови и частични избори, произведени след общите избори запазват действието си.

9. За участие в нови и частични избори за кметове или за общински съветници, партиите и коалициите подават в ЦИК заявление за допускане за участие в съответните избори:

а) в срок не по-късно от 35 дни преди изборния ден за допускане за участие в частични избори – Приложение № 32-МИ-НЧ от изборните книжа;

б) в срок не по-късно от 45 дни преди изборния ден за допускане за участие в нови избори – Приложение № 34-МИ-НЧ от изборните книжа.

10. Към заявлението по т. 9 се прилагат:

а) удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на президента на републиката за насрочване на частични или нови избори.

В случаите, когато едновременно са насрочени нови и частични избори, се прилага един оригинал на удостоверение за актуално правно състояние на партията;

б) удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 ИК.

Когато заявлението е подадено от коалиция, описаните удостоверения се прилагат за всяка една от партиите, включени в състава на коалицията.

11. Централната избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на условията и документите за допускане.

12. При приемането на документите и установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за допускане. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва във входящия регистър, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва допускането.

13. Отказът за допускане може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира партията или коалицията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден при нови избори и не по-късно от 30 дни преди изборния ден при частични избори.

ІІІ. Регистрация на партии и коалиции, нерегистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

14. Регистрация на партии

14.1. Партиите представят в ЦИК заявление за регистрация – Приложение № 33-МИ-НЧ от изборните книжа, както следва:

а) в срок не по-късно от 45 дни преди изборния ден за участие в нови избори;

б) в срок не по-късно от 35 дни преди изборния ден за участие в частични избори.

Заявлението се подписва от лицата, представляващи партията според актуалната й съдебна регистрация или от лица, изрично упълномощени от представляващите партията.

14.2. В заявлението за регистрация на партия се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;

б) пълното или съкратено наименование на партията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите за общински съветници или за кметове;

г) адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

14.3. Към заявлението се прилагат:

а) удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на президента на републиката за насрочване на съответния нов или частичен избор;

б) образец от подписа на представляващия партията;

в) образец от печата на партията;

г) списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията (Приложение № 38-МИ-НЧ от изборните книжа), положен пред упълномощени от партията лица. Ако регистрацията на партията е подкрепена от избиратели – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, в списъка се вписват техните имена, личният им номер, номерът на удостоверението им за пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него, и саморъчен подпис.

Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Личните данни на избирателите се обработват и предоставят при спазване на изискванията за тяхната защита.

Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, на технически носител, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с решение на ЦИК;

д) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация;

е) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

з) изрично пълномощно от представляващите партията лица, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

14.4. Централната избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на условията и документите за регистрация, а списъците по т. 14.3, буква „г“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка.

При приемане на документите и установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва във входящия регистър, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

14.5. Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден при нови избори и не по-късно от 30 дни преди изборния ден при частични избори.

14.6. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 14.3, буква „г“ от настоящия раздел, представени от партиите (Приложение № 38-МИ-НЧ от изборните книжа) по ред, определен с решение на ЦИК № 1839-МИ от 16 юли 2020 г.:

а) при нови избори – не по-късно от 42 дни преди изборния ден;

б) при частични избори – не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

14.7. Когато проверката не е приключила до крайния срок за регистрация за участие в съответния избор, партията се регистрира при условията на незавършена проверка.

14.8. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация от проверката на ГД „ГРАО“ в МРРБ на списъка по т. 14.3, буква „г“ се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

15. Регистрация на коалиции

15.1. Коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация – Приложение № 36-МИ-НЧ от изборните книжа, както следва:

а) не по-късно от 45 дни преди изборния ден – при нови избори;

б) не по-късно от 35 дни преди изборния ден – при частични избори.

Заявлението за регистрация се подписва от лицата, представляващи коалицията според решението за образуването й или от лица, изрично упълномощени от представляващите коалицията.

15.2. В заявлението за регистрация на коалиция се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на коалицията според решението за образуването й;

б) пълното или съкратено наименование на коалицията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите за общински съветници или за кметове;

г) адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

Към заявлението за регистрация коалицията представя:

15.3. За всяка от участващите в коалицията партии:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийски градски съд не по-рано от датата на издаване на указа на президента на републиката за насрочване на съответния избор;

б) образец от подписа на представляващите партията;

в) образец от печата на партията;

г) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на всяка партия в коалицията – за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация;

15.4. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;

15.5. Образец от подписите на лицата, представляващи коалицията;

15.6. Образец от печата на коалицията, ако има такъв;

15.7. Списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията (Приложение № 38-МИ-НЧ от изборните книжа), положен пред упълномощени от коалицията лица. Ако регистрацията на коалицията е подкрепена от избиратели – граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, в списъка се вписват техните имена, личният им номер, номерът на удостоверението им за пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него, и саморъчен подпис.

Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Личните данни на избирателите се обработват и предоставят при спазване на изискванията за тяхната защита.

Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, на технически носител, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с решение на ЦИК;

15.8. Удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от партиите от състава на коалицията (определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания), по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

15.9. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;

15.10. Изрично пълномощно от лицата, представляващи коалицията, когато документите се подават от упълномощено лице.

15.11. Централната избирателна комисия извършва проверка на изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на коалицията, условията и документите за регистрация, а списъците по т. 15.7 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка.

При приемане на документите и установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата и часа на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

15.12. Когато проверката не е приключила до крайния срок за регистрация за участие в съответния избор, коалицията се регистрира при условията на незавършена проверка.

15.13. Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира коалицията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден при нови избори и не по-късно от 30 дни преди изборния ден при частични избори.

15.14. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 15.7., представени от коалициите по ред, определен с решение на ЦИК № 1839-МИ от 16 юли 2020 г.:

а) не по-късно от 42 дни преди изборния ден при нови избори;

б) не по-късно от 32 дни преди изборния ден при частични избори.

15.15. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация се установи, че коалицията не отговаря на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на коалицията и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

ІV. Промени в партиите и коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК в изборите на 27 октомври 2019 г. и след допускането или регистрацията им за участие в нови и частични избори

16. Партиите и коалициите, които са променили лицата, оправомощени да ги представляват, или са регистрирали други промени в уставите си или решенията за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите, уведомяват за това ЦИК чрез уведомление – Приложение № 35-МИ-НЧ от изборните книжа и представят новите пълномощни и документите, предвидени в чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 7, 8 и 9, съответно в чл. 140, ал. 3, т. 1, 2, 3, 7, 8 и 9 от ИК, удостоверяващи промяната в срока по т. 9.

16.1. В случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.

16.2. В случай че партия, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на коалицията, напусне коалицията, ЦИК с решението, с което извършва промяната в състава на коалицията, определя и тридневен срок за промяна на наименованието на коалицията. Коалицията запазва регистрацията си за участие в изборите, ако в указания срок промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление в ЦИК за промяна на наименованието. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията наименованието или абревиатурата на напусналата я партия.

16.3. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й:

а) не по-късно от 35 дни преди изборния ден – при нови избори;

б) не по-късно от 25 дни преди изборния ден – при частични избори.

16.4. Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията, но не по-късно от крайния срок за регистрация за участие в съответния избор, напусне състава й, може да участва самостоятелно, след като се регистрира в ЦИК по реда на раздел ІІІ, т. 14 от настоящото решение.

V. Изпращане на списъци след допускането или регистрацията за участие в изборите на партии и коалиции

17. Централната избирателна комисия незабавно след приключване на допускането или регистрацията на партиите и коалициите за участие в новите или частичните избори изпраща на съответната общинската избирателна комисия:

а) списъци на допуснатите и регистрираните партии и коалиции;

б) информация за извършените промени в състава и наименованието на коалициите;

в) информация за заличените партии и коалиции.

VІ. Заличаване на регистрация на партия или коалиция

18. Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие:

а) в нови избори – не по-късно от 32 дни преди изборния ден;

б) в частични избори – не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

19. Заличаването се извършва по писмено заявление на партията или коалицията до ЦИК (Приложение № 39-МИ-НЧ от изборните книжа), подписано от лицата, представляващи партията или коалицията или от изрично упълномощено лице. Към заявлението партията или коалицията прилага и решението за заличаване.

VІІ. Справка в списъците по раздел ІІІ, т. 14.3, буква „г” и т. 15.7.

20. Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в списъците по раздел ІІІ, т. 14.3, буква „г” и т. 15.7  по единен граждански номер, съответно по личен номер – за избирател – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз. Справката се извършва онлайн чрез интернет страницата на ЦИК при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

VІІІ. Подаване на документи за допускане или регистрация

21. Централната избирателна комисия определя мястото и срока за приемане на документи за допускане и регистрация на партиите и коалициите за участие в нови и частични избори и ги обявява на интернет страницата си.

22. За допускане или регистрация на всяка партия и коалиция ЦИК приема отделно решение. Документите за допускане и регистрация на партиите и коалициите и решенията на ЦИК се вписват в регистъра на партиите за допускане или регистрация за участие в нови и частични избори (Приложение № 40-МИ-НЧ от изборните книжа), съответно в регистъра на коалициите (Приложение № 41-МИ-НЧ от изборните книжа).

23. Сроковете, посочени в настоящото решение, се определят съобразно датите, посочени в хронограмата за произвеждане на нови или частични избори.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1481-МИ / 26.09.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Мездра, област Враца

  • № 1479-НС / 26.09.2022

    относно: жалба от Гроздан Георгиев Грозев в качеството му на кандидат за народен представител от партия „Движение за права и свободи“ в 31-ви МИР – Ямболски, срещу решение № 66-НС от 23.09.2022 г. на РИК – Ямбол

  • № 1478-НС / 26.09.2022

    относно: жалба от Тони Якимов Лучански срещу решение № 106-НС от 23.09.2022 г. и решение № 107-НС от 24.09.2022 г. на РИК – Кюстендил

  • всички решения