Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1839-МИ
София, 16 юли 2020 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в нови и частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, предложение първо, чл. 133, ал. 3, т. 5, чл. 135, чл. 140, ал. 3, т. 6, чл. 142 и чл. 416 и чл. 464 – чл. 469  от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Незабавно след получаване на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в нови и частични избори, Централната избирателна комисия (ЦИК) предава същия на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка. Проверките на списъците следват реда на вписването на партиите и коалициите, които ги представят, в публичния регистър, воден от ЦИК.
 2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис и обхваща:

- за българските граждани – имена и ЕГН, постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към 27 март 2020 г. включително;

- за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които не са български граждани и които имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България – имената, личния номер, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него.

 1. При установяване на 2500 коректни записа, ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.
 2. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

4.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК (списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК) на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

- наименование на партията/коалицията;

- дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;

- брой на листовете на списъка;

- заявения от партията/коалицията брой избиратели, вписани в списъка.

4.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- брой избиратели по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

 • брой некоректни ЕГН/липсващо ЕГН;
 • брой несъответствия между ЕГН и имена;
 • брой некоректни ЛН/липсващ ЛН;
 • брой несъответствия между ЛН и имена;
 • брой повторени записи в списъка;
 • брой лица, участвали в предходни списъци за същия вид избор;
 • брой неверни и непълни имена;
 • брой несъответствия между имената и номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация в него;
 • общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:
 • лица, ненавършили 18-години към изборния ден включително;
 • лица, поставени под запрещение;
 • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;
 • лица без постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към 27 март 2020 г. включително.

4.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК (списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК) се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра - за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

4.4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в съответния срок съобразно приетите от ЦИК хронограми (не по-късно от 42 дни преди изборния ден за нови избори и не по-късно от 32 дни преди изборния ден за частични избори).

5. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК (списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК) въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка, в съответния срок съобразно приетите от ЦИК хронограми (не по-късно от 42 дни преди изборния ден за нови избори и не по-късно от 32 дни преди изборния ден за частични избори). При поискване от партия или коалиция, регистрирани за участие в нови и частични избори, ЦИК предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат на представения от партията/коалицията списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК (списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК).


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения