Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1837-МИ
София, 14 юли 2020 г.

ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

На основание чл. 23, чл. 24, чл. 25, ал. 2, 3, 4, 5, чл. 26 - 28, чл. 29, ал. 2, 3, 4, 5, чл. 36, ал. 2 и 3 във връзка с ал. 1, чл. 37, чл. 38, ал. 1 и 2, т. 1, 2, 3, 5, 8, чл. 39 - 45, чл. 396, чл. 398, чл. 406 - 411, § 1, т. 4, 5, 6, 7 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи правила

1. Избирателните списъци при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове се съставят в две части – част I и част II.

IІ. Съставяне на избирателни списъци

2. Избирателните списъци - част I (Приложение № 1-МИ-НЧ от изборните книжа), част II (Приложение № 2-МИ-НЧ от изборните книжа), както и избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 3-МИ-НЧ от изборните книжа) се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района.

2.1. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги  (Приложение № 4-МИ-НЧ от изборните книжа), се съставят от ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, и се подписват от тях;

2.2. Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане (Приложение № 5-МИ-НЧ  от изборните книжа), се съставят от ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и се подписват от тях.

3. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.

3.1. В избирателните списъци са вписват по азбучен ред имената на избирателите с постоянен адрес или настоящ адрес/адрес на пребиваване  на територията на избирателната секция, които имат право да гласуват в нови и частични избори за общински съветници и за кметове.

3.2. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

ІІI. Съдържание на избирателните списъци

4. Избирателният списък – част І (Приложение № 1-МИ-НЧ от изборните книжа) се съставя по постоянен адрес на избирателите български граждани и включва имената на българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на съответната община (населено място) 6 месеца преди изборния ден и имат настоящ адрес на територията на Република България 6 месеца преди изборния ден. Изискването на § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс (ИК) се преценява съгласно хронограмата за съответните избори, приета с решение на ЦИК.

4.1. В избирателния списък не се включват имената на българските граждани, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е извън територията на Република България.

4.2. Избирателите, родени преди 31.12.1931 г. и ползващи се от разпоредбата на § 9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, които нямат заявен постоянен адрес, се включват в избирателния списък по отразения в личния (зеления) им паспорт адрес.

5. В избирателните списъци - част І се обособяват отделни графи, както следва: пореден номер, име, адрес, ЕГН, документ за самоличност, подпис, забележка.

5.1. В отделните графи се вписва по азбучен ред:

а) име на избирателя в последователност – собствено, бащино и фамилно име;

б) единен граждански номер (ЕГН), като номерът не се отпечатва автоматизирано, а се попълва от секционната избирателна комисия (СИК) в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване;

в) документ за самоличност - видът и номерът му, като данните не се отпечатват автоматизирано, а се попълват от СИК в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване. Документът за самоличност следва да е валиден към изборния ден включително. Видът на документа за самоличност се отбелязва, както следва: лична карта – със съкращението „л.к.“, а личен (зелен) паспорт - със съкращението „л.п“;

г) постоянен адрес на избирателя. В случаите, когато избирател с адресна регистрация по настоящ адрес на територията на секцията 6 месеца преди изборния ден, е подал писмено заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ-НЧ от изборните книжа) не по-късно от 14 дни преди изборния ден, в тази графа на списъка се вписва настоящият му адрес, а в графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“. Проверката се извършва от общинските администрации в момента на съставяне на списъка.

6. Избирателните списъци - част ІІ  се съставят по адреса на пребиваване  в населеното място на територията на съответната община или кметство на избирателя гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, заявен от него в декларацията (Приложение № 8-МИ-НЧ от изборните книжа). Той включва: имената на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които не са български граждани,  навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваване в Република България; имат адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство 6 месеца преди изборния ден, не са лишени от правото да избират в друга държава – членка на Европейския съюз, на която са граждани.

6.1. За да бъде вписан в избирателния списък - част II гражданинът на друга държава-членка на Европейския съюз трябва да е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място с декларация (Приложение № 8-МИ-НЧ от изборните книжа), не по-късно от 40 дни преди изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 30 дни преди изборния ден при произвеждане на частични избори.

6.2. В избирателните списъци - част ІІ се вписват служебно и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които са били включени в избирателните списъци - част ІІ на  предишни избори за общински съветници и за кметове въз основа на декларация, подадена за гласуване на предишните избори от този вид съгласно чл. 408, ал. 2 и 3 ИК. Общинската администрация проверява дали адресът на пребиваване на избирателя не е променен. Ако има промяна на някое от декларираните обстоятелства, избирателят е длъжен да подаде нова декларация в сроковете по т. 6.1. Условието избирателят „да е живял шест месеца в населеното място на съответната община или кметство“ трябва да е налице за новия адрес, ако адресът на пребиваване е променен. Изискването на § 1, т.6 от ДР на Изборния кодекс се преценява съгласно хронограмата за съответните нови или частични избори, приета с решение на ЦИК.

7. В избирателните списъци - част ІІ се обособяват отделни графи, както следва: номер, име, гражданство, адрес на пребиваване, личен номер, документ за самоличност, номер на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, подпис, забележка.

7.1. В отделни графи на избирателните списъци – част II се вписват по азбучен ред:

а) име на избирателя, в последователност - собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кирилица според декларацията (Приложение № 8-МИ-НЧ от изборните книжа);

б) гражданство на избирателя в държавата – членка на Европейския съюз, чийто гражданин е;

в) личен номер (ЛН) на избирателя гражданин на друга държава –членка на Европейския съюз, като номерът не се отпечатва автоматизирано, а се попълва от СИК в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване;

г) документ за самоличност - вид и номер, като данните не се отпечатват автоматизирано, а се попълват от СИК в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване. Документът за самоличност следва да е валиден към  изборния ден включително. Видът на документа за самоличност се отбелязва, както следва: лична карта - със съкращението „л.к.“, а паспорт - със съкращението „п.“;

д) номер на удостоверението за пребиваване (продължително или постоянно) и датата на регистрация,  като данните не се отпечатват автоматизирано;

е) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България.

7.2. Общинските администрации, след извършване на проверката по чл. 410, ал. 2 ИК,  не по-късно от 30 дни преди изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 19 дни преди изборния ден при произвеждане на частични избори изпращат в ЦИК копие от част II на избирателните списъци, както и копие от заявлението-декларация за вписване в избирателния списък - част II (Приложение № 8-МИ-НЧ от изборните книжа).

8. В избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се включват български граждани и граждани на друга държава –членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват в нови и частични избори за общински съветници и за кметове.

8.1. В избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се вписват по общини избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и които отговарят на следните условия:

а) подали са заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по образец (Приложение № 17-МИ-НЧ от изборните книжа) не по-късно от 14 дни преди изборния ден или не по-късно от 5 дни преди изборния ден, при условие че на територията на населеното място е назначена ПСИК;

б) имат постоянен адрес на територията на съответната община/кметство или

в) имат настоящ адрес на територията на съответната община/кметство 6 месеца преди изборния ден и са подали заявление за вписване в списъка по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ-НЧ от изборните книжа);

г) приложили са копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние.

8.2. Заявленията по предходната точка се подписват саморъчно от избирателя с трайно увреждане. Те могат да бъдат подадени до съответната общинска администрация чрез приносител, по пощата или по факс, чрез заявление, подписано с електронен подпис, web базирано приложение на интернет страницата на съответната община или сканирано копие на заявление,  изпратено по електронната поща на съответната община.

8.3. В избирателните списъци графите „ЕГН/ЛН“ и „Документ за самоличност“ се оставят празни и се попълват от ПСИК в изборния ден.

8.4. В графа „Забележки“ на тези списъци членовете на ПСИК вписват часа на гласуването.

8.5. Имената на избирателя, направил искане за гласуване с подвижна избирателна кутия се заличават от избирателния списък за гласуване по постоянен адрес.

8.6. Тези списъци се съставят, ако има подадени поне 10 заявления (Приложение № 17-МИ-НЧ от изборните книжа) за гласуване с подвижна избирателна кутия.

8.7. При наличие на образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение могат да подадат заявления за включване в образуваната избирателна секция до 5 дни преди изборния ден.

8.8. Броят на подвижните избирателни секции се определят от ОИК.

9. В избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги  се включват български граждани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват в нови и частични избори за общински съветници и за кметове.

9.1. Избирателни секции за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции  се образуват при наличие на не по-малко от 10 избиратели, които са живели 6 месеца преди изборния ден на територията на общината, където се намира съответното заведение, домът или друга специализирана институция.

9.2. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции се съставят по азбучен ред и включват:

а) имената на българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, намират се в такива заведения/домове към изборния ден и имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях е на територията на общината, където се намира съответното заведение или дом 6 месеца преди изборния ден;

б) имената на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които не са български граждани, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваване в Република България, не са лишени от правото да избират в друга държава – членка на Европейския съюз, на която са граждани, чийто адрес на пребиваване 6 месеца преди изборния ден е на територията на общината, където се намира съответното заведение или дом и

- ако фигурират в избирателния списък - част ІІ в нови и частични избори за общински съветници и за кметове.

9.3. Ръководителите на заведението/дома уведомяват съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес/адрес на пребиваване преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

10. В избирателните списъци за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане се включват български граждани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват в нови и частични избори за общински съветници и за кметове.

10.1. Избирателни секции за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане се образуват при наличие на не по-малко от 10 избиратели, които са живели 6 месеца преди изборния ден на територията на общината, където се намира съответното място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане.

10.2. Избирателните списъци се съставят по азбучен ред и включват:

а) имената на задържаните лица - български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен адрес 6 месеца преди изборния ден на територията на общината, където се намира мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане;

б) имената на задържаните лица – гражданите на друга държава –членка на Европейския съюз, които не са български граждани, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваване в Република България, не са лишени от правото да избират в друга държава – членка на Европейския съюз, на която са граждани, ако имат адрес на пребиваване 6 месеца преди изборния ден на територията на общината, където се намира съответното място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и

- ако фигурират в избирателните списъци – част ІІ за гласуване в нови и частични избори за общински съветници и за кметове.

10.3. Ръководителите на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес, респективно по адрес на пребиваване преди предаване на избирателните списъци на СИК.

10.4. Избирател, който след изтичането на срока по т. 10.3. е задържан в място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или за задържане, се дописва в избирателния списък от СИК след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

IV. Проверка и отпечатване на избирателните списъците

11. По искане на общинската администрация проверката на обстоятелствата по т. 4, т. 4.1, т. 6 и т. 6.2 се извършва от Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи. За гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, искането се придружава от копие на декларацията (Приложение № 8-МИ-НЧ от изборните книжа).

11.1. Общинските администрации извършват проверка на заявените от гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи, ГД „Миграция“.

12. Избирателните списъци - част I и част II се отпечатват от ГД „ГРАО“ в МРРБ. Данните за списъците - част I се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението.

Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци - част II се предават от кмета на общината на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 35 дни преди изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 20 дни преди изборния ден при произвеждане на частични избори.

12.1. Непосредствено под последното име на избирателя в избирателните списъци - част I и част II, върху отпечатаните избирателни списъци се поставя черта. Кметът/кметският наместник и секретарят на общината/района полагат подписите си непосредствено под чертата по начин, изключващ възможността за дописване на допълнително име на избирател между чертата и подписите им. До подписите им се полага печатът на общината.

V. Обявяване и публикуване на избирателни списъци

13. Предварителните избирателни списъци - част I (за обявяване), (Приложение № 1-МИ-НЧ от изборните книжа), се обявяват от общинските администрации не по-късно от 40 дни преди изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 20 дни преди изборния ден при произвеждане на частични избори, на видно място в района на съответната избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване.

13.1. Избирателните списъци – част I (за публикуване), (Приложение № 1-МИ-НЧ от изборните книжа), се публикуват от общинските администрации не по-късно от 40 дни преди изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 20 дни преди изборния ден при произвеждане на частични избори, на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД „ГРАО“ в МРРБ.

14. Избирателните списъци - част II (за обявяване), (Приложение № 2-МИ-НЧ от изборните книжа), се обявяват от общинските администрации не по-късно от 25 дни преди изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 20 дни преди изборния ден при произвеждане на частични избори, на видно място в района на съответната избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване.

14.1. Избирателните списъци – част II (за публикуване), (Приложение № 2-МИ-НЧ от изборните книжа), се публикуват от общинските администрации не по-късно от 25 дни преди изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 20 дни преди изборния ден при произвеждане на частични избори, на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД „ГРАО“ в МРРБ.

15. Кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните списъци не по-късно от 45 дни преди изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 31 дни преди изборния ден при произвеждане на частични избори и уведомяват за това ОИК.

15.1. Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка по ЕГН, респ. по личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

16. Когато в предходните шест месеца до изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общината изготвя списък на промените, който се предоставя на секционните комисии.

 VI. Вписване и дописване след обявяване и публикуване на избирателните списъци

17. В избирателните списъци - част I се вписват и имената на:

а) избирателите с постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, които 14 дни преди изборния ден са поискали да бъдат вписани в избирателния списък на секцията по настоящия им адрес, при условие, че имат  адресна регистрация по настоящ адрес 6 месеца преди изборния ден;

б) избирателите, които са изтърпели наказанието лишаване от свобода или не са вече под запрещение, след представяне на съответен документ в общината, района или кметството.

17.1. Общинската администрация по настоящ адрес (в хипотезата на т. 17  б. „а“) предава информация за подадените искания на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за вписване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

18. При произвеждане на втори тур на нови и частични избори за кметове в избирателните списъци се вписват и имената на гражданите, които в периода между двата тура са придобили избирателно право.

19. До предаване на избирателните списъци на СИК по писмено искане на избирателя (Приложение № 10-МИ-НЧ от изборните книжа) по постоянен адрес, респективно по място на пребиваване съответната общинска администрация вписва в избирателните списъци:

а) имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати;

б) лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение след съставяне на списъците, които представят съответния  документ в общината, района или кметството;

в) лицата – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, за които е отпаднало основанието, на което са били лишени от право да избират в държава- членка на Европейския съюз, след представяне на удостоверение за пребиваване в общината, района или кметството, ако са подали в срок декларацията по т. 6.1. от настоящото решение.

19.1. Списъците се отпечатват от ГД „ГРАО“ в МРРБ и се предоставят на общинските администрации за предаване на СИК.

VІI. Заличаване от избирателните списъци

20. От избирателните списъци - част I, се заличават имената на българските граждани, които:

а) до изборния ден включително са починали или са загубили правото си да избират;

б) имат настоящ адрес 6 месеца преди изборния ден извън Република България;

в) са поискали вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ-НЧ от изборните книжа);

г) изтърпяват наказание лишаване от свобода по информация от ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието;

д) са включени в избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции по местонахождение на съответното заведение или дом;

е) са включени в избирателния списък за гласуване по място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, без да изтърпяват наказание лишаване от свобода;

ж) са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

20.1 От избирателните списъци – част II се заличават имената на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които:

а) до изборния ден включително са починали или са загубили правото си да избират;

б) имат адрес на пребиваване 6 месеца преди изборния ден извън Република България;

в) са включени в списъците за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции по местонахождение на съответното заведение или дом, където се намират;

г) са включени в избирателния списък за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане в съответното място, където са задържани, без да изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) са включени в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.

20.2. Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им - с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.

VІІI. Списък на заличените лица

21. Списъците на заличените лица се изготвят по постоянен адрес от ГД „ГРАО“ в МРРБ и включват  имената, ЕГН и основанието за заличаване на лицата, автоматизирано заличени от избирателните списъци, които:

а) са поставени под запрещение;

б) изтърпяват наказание „лишаване от свобода“;

в) са с настоящ адрес 6  месеца преди изборния ден извън Република България;

г) са вписвани в избирателния списък по настоящ адрес.

21.1 Списъците се отпечатват от ГД „ГРАО“ в МРРБ и се предоставят на общинските администрации за предаване на СИК. Списъците се публикуват на интернет страницата на съответната община 10 дни преди изборния ден като съдържат и номера и адреса на избирателната секция.

22. Лице, вписано в списъка на заличените лица, но което има право да гласува може да поиска да се запознае с основанието за заличаване и да поиска да бъде изключено от този списък с писмено заявление (Приложение № 11-МИ-НЧ от изборните книжа) до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез заявление, подписано с електронен подпис, web базирано приложение на интернет страницата на съответната община или сканирано копие на заявление,  изпратено по електронната поща на съответната община, което се предава незабавно от общинската администрация на съответния кмет.

22.1. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

22.2. Кметът или кметският наместник разглеждат заявлението незабавно и се произнасят с мотивирано решение. Отказът за изключване от списъка се съобщава на заявителя, който може да го обжалва пред съответния административен съд срок до 24 часа от съобщението.

22.3. Ако избирателят бъде изключен от списъка на заличените лица, той се вписва в избирателния списък от общинската администрация до предаване на  списъка на СИК.

 IX. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

23. Всеки избирател може да поиска отстраняването на непълноти  и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник (Приложение № 7-МИ-НЧ от изборните книжа) не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

23.1. Кметът на общината, района, кметството или кметският наместник разглежда заявлението в срок до 2 дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.

23.2. Решението на кмета или кметския наместник може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя, кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

24. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на съответната община.

Х. Вписване в избирателните списъци от секционните избирателни комисии

25. След предаването на избирателните списъци на СИК в изборния ден съответната СИК в  допълнителната страница под чертата на избирателния списък дописва:

а) лицата по т. 19 след представяне на валиден документ за самоличност, респективно удостоверение за пребиваване за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз в общината, района или кметството, ако са подали в срок декларацията по т. 6.1. от настоящото решение;

б) лицата с увредено зрение или затруднения в предвижването, избрали да гласуват в определената за целта или избраната от тях секция - различна от секцията по постоянен адрес (адрес на пребиваване), след попълване на декларация по образец, че няма да гласуват на друго място;

в) лицата, заети в произвеждането на нови и частични избори като членове на СИК или охрана на съответната секция, след попълване на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място, ако имат право да гласуват в произвежданите на територията на секцията видове избори.

25.1. Секционната избирателна комисия попълва графа „Име“, като вписва последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност, и графите „ЕГН“, „Документ за самоличност“, „Адрес“. Имената на избирател-гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз се изписват на кирилица така, както са изписани в удостоверението за пребиваване.

25.2. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

25.3. Дописването в изборния ден се извършва в допълнителна страница под чертата на избирателния списък - част І и част ІІ - след подписите на кмета или кметския наместник и секретаря на общината или района, положени под чертата. Допълнителната страница под чертата съдържа графите, предвидени за съответния избирателен списък.

Допълнителната страница от избирателния списък се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.

 


Председател: Стефка Стоева

Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения