Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1835-МИ
София, 14 юли 2020 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и частични избори за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 21, чл. 87, ал. 1, т. 9 и т. 14 и чл. 423 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 

Р Е Ш И:

 

Общи правила

1. Централната избирателна комисия провежда жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК), в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.

2. Жребият е общ за нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове, насрочени за една и съща дата.

3. Изтегленият от ЦИК при общия жребий номер важи за нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за съответния вид избор срещу наименованието на избраната при жребия партия и коалиция.

4. В жребия участват партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.

5. При идентичност на партиите и коалициите, регистрирали кандидати в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове в Общинската избирателна комисия (ОИК), същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати.

6. Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове, в бюлетината за този вид избор не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

7. Номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове, следват номерата на партиите и коалициите, определени чрез жребия в ЦИК, съгласно поредността на регистрацията им в ОИК. На местна коалиция и на инициативен комитет, които не са регистрирали кандидатски листи на територията на общината, в бюлетината за съответния вид избор не се определя номер и не се оставя празен ред.

8. Въз основа на изтегления жребий в ЦИК и на регистрираните кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети ОИК определя и подрежда номерата в бюлетината и утвърждава образеца на бюлетината за съответния вид избор.

Процедура  за теглене на жребий

9. Жребият се води от председателя на ЦИК. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председател, определен с решение на ЦИК или от секретаря.

10. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК. Името на председателя не се поставя в кутията. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК“.

11. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на партия или коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове. Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението за регистрация на ЦИК в частта относно наименованието за изписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: „ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ“.

12. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове. Кутията се обозначава с надпис: „НОМЕРА“.

13. Водещият жребия изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия.

14. Първият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от втората кутия плик, съдържащ пълното или съкратено наименование на партия или коалиция, регистрирана за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.

15. Вторият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от третата кутия плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.

16. Процедурата по т. 13 – 15 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.

Резултат от жребия и обявяване

17. Резултатът от проведения жребий ЦИК обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 ИК и Решение № 2 от 22 март 2019 г. на ЦИК.

18. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, издигнатите от тях кандидати и представители на средствата за масово осведомяване.

 


Председател: Стефка Стоева

Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения