Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1830-МИ
София, 23 юни 2020 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 4 и 5, чл. 463, чл. 464, т. 11 и 12, чл. 465 и чл. 468 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кмет на община, съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

Председател                                      - 730 лева

Заместник-председател                     - 650 лева

Секретар                                            - 650 лева

Член                                                   - 620 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на частични и нови избори за кметове на кметства, съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

Председател                                      - 620 лева

Заместник-председател                     - 560 лева

Секретар                                            - 560 лева

Член                                                   - 530 лева

3. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове, съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

Председател                                      - 65 лева

Заместник-председател                     - 59 лева

Секретар                                            - 59 лева

Член                                                   - 55 лева

4. На членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които ще предават протоколите и книжата, определя по 10 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по т. 3. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК/ПСИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК/ПСИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа“. Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.

5. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 3 и 4 от настоящото решение.

6. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК за нови избори са за сметка на държавния бюджет и не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на държавния бюджет.

7. За насрочените нови избори членовете на ОИК получават месечното възнаграждение за времето от 50 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите в размерите, посочени в т. 1 или т. 2 от настоящото решение, в зависимост от вида на избора.

8. Разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, в т.ч. и възнагражденията на ОИК, СИК и ПСИК, включително с техника и консумативи, са за сметка на общинския бюджет. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК за частични избори не се облагат по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

9. За насрочените частични избори за кметове членовете на ОИК получават месечното възнаграждение за времето от 40 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на окончателните резултати, посочени в т. 1 или т. 2 от настоящото решение в зависимост от вида на избора, а именно кмет на община или кмет на кметство.

10. Членовете на ОИК за времето, през което получават месечно възнаграждение, не получават отделно възнаграждение за заседания и дежурства по реда на чл. 83, ал. 4 ИК.

11. Разрешава при необходимост наемането на един IT специалист за подпомагане дейността на ОИК по време на периода по организиране и произвеждане на съответния избор, който осигурява техническо организиране на заседанията, поддръжка на страницата, електронната поща и регистрите, водени от ОИК.

11.1. Общинската избирателна комисия може да възлага и други дейности на специалиста.

11.2. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат нови избори, за периода от започване на работа на ОИК по подготовката и произвеждането на изборите до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер до 520 лева. Конкретното лице, както и размерът на възнаграждението и функциите по договора се определят с решение на ОИК, заверено копие от което се изпраща на кмета на общината за сключване на договор. Разходите са за сметка на държавния бюджет.

11.3. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат частични избори, за периода от започване на работа на ОИК по подготовката и произвеждането на изборите до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер до 440 лева. Конкретното лице, както и размерът на възнаграждението и функциите по договора се определят с решение на ОИК, заверено копие от което се изпраща на кмета на общината за сключване на договор. Разходите са за сметка на общинския бюджет.

12. За времето по т. 7 и 9 разходите за пътуване на членовете на общинските избирателни комисии, чийто настоящ адрес не е в населеното място, където се провеждат заседанията на общинската избирателна комисия, се заплащат от държавния бюджет и се изплащат чрез бюджета на съответната община чрез представяне на разходооправдателен документ и при спазване на действащите правила и нормативи.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения