Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1824-МИ
София, 9 юни 2020 г.

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове и възлагане на отпечатването на бюлетините на кметовете на общини

На основание чл. 6, ал. 3, чл. 398 във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 209, чл. 215, чл. 464, чл. 468 от Изборния кодекс и писмо вх. № ЧМИ-03-1/21.05.2020 г. на Администрацията на Министерския съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове, както следва:

1. Хартиените бюлетини за гласуване

1.1. Кметът на община, на територията на която се произвежда нов или частичен избор, сключва договор за отпечатването на хартиените бюлетини с Печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм. и доп., бр. 27 от 2019 г.) съгласно чл. 209, ал. 1 ИК. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия (ЦИК) или Общинската избирателна комисия (ОИК). За целите на изработването и доставката на хартиените бюлетини ОИК подават по електронен път до ЦИК и до кмета на общината информация за регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, техните кандидатски листи и определените им поредни номера в бюлетината за съответния вид избор. Общинските избирателни комисии утвърждават бюлетините за печат за първия тур, както и заявения от кмета на общината тираж, по ред, определен с решение на ЦИК.

1.2. При произвеждане на втори тур за кмет ОИК подават по електронен път информацията за кандидатите за кметове, които ще участват във втория тур на изборите, и утвърждават бюлетините за печат по ред, определен с решение на ЦИК.

1.3. Общинските администрации изпращат на ОИК и на ЦИК не по-късно от сроковете, посочени в Изборния кодекс и съответната хронограма за изборите, информация за броя на избирателите по общини, райони или кметства съгласно предварителните избирателни списъци.

1.4. Бюлетините се изработват съгласно образец и технически характеристики, утвърдени с решение на ЦИК. Общинската администрация, съвместно с общинската избирателна комисия, организира получаването и съхранението на хартиените бюлетини в общинската администрация.

Общинската избирателна комисия контролира транспортирането и съхранението на бюлетините в общинската администрация.

Дейностите по охрана на бюлетините в процеса на доставката и съхранението им се осъществяват от Министерството на вътрешните работи.

За осъществяване на контрол при отпечатването на бюлетините се прилага Решение № 1823-МИ от 9 юни 2020 г. на ЦИК.

2. Други изборни книжа и материали

2.1. Изработването, доставката и съхранението на другите изборни книжа и материали, включително протоколи на секционните избирателни комисии и общинските избирателни комисии за отразяване на данните и резултатите от гласуването, се организира от общинските администрации. Общинската избирателна комисия съгласува предоставена от общинската администрация документация. В случай на възлагане на обществени поръчки разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат съгласно § 3, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

2.2. По неуредени въпроси по тази точка относно изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се прилага Решение № 606-МИ от 14.08.2019 г. на ЦИК.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения