Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1800-НС
София, 20 март 2023 г.

ОТНОСНО: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

В Централната избирателна комисия от РИК 13 – Пазарджик, са постъпили преписки, както следва:

- вх. № НС-15-151 от 16.03.2023 г. относно подадена чрез РИК –Пазарджик до ЦИК жалба от Васка Йорданова Рачева, срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК. Жалбата е входирана в РИК – Пазарджик под № 5-ЖС от 16.03.2023 г.

- вх. № НС-15-151/1/ от 16.03.2023 г. относно подадена чрез РИК –Пазарджик до ЦИК жалба от Кирил Николаев Тодорин, срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК. Жалбата е входирана в РИК – Пазарджик, под № 4-ЖС от 16.03.2023 г.

- вх. № НС-15-151/2/ от 17.03.2023 г. относно подадена чрез РИК –Пазарджик до ЦИК жалба от Христина Георгиева Венчева, срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК. Жалбата е входирана в РИК – Пазарджик под № 6-ЖС от 17.03.2023 г.

- вх. № НС-15-151/3/ от 17.03.2023 г. относно подадена чрез РИК – Пазарджик до ЦИК жалба от Радослав Иванов Лютаков, срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК. Жалбата е входирана в РИК – Пазарджик под № 7-ЖС от 17.03.2023 г.

Доколкото правата и задълженията на жалбоподателите по оспорения акт произтичат от еднакво фактическо състояние и относно тях е компетентен един и същ административен орган, Централната избирателна комисия обединява производствата по преписки с вх. № НС-15-151/16.03.2023 г., вх. № НС-15-151/1/16.03.2023 г., вх. № НС-15-151/2/17.03.2023 г. и вх. № НС-15-151/3/17.03.2023 г.

След като се запозна с изложеното в жалбите и с приложените към преписките документи Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

На 13.03.2023 г. е проведено заседание на РИК 13 – Пазарджик, обективирано в протокол № 10-НС от същата дата, публикуван на сайта на РИК 13 – Пазарджик. На заседанието са присъствали 11 от общо 13 членове. Заседанието е открито при наличие на кворум.

С оспореното решение № 83-НС от 13.03.2023 г., РИК 13 –Пазарджик, се е произнесла по сигнал, постъпил на електронната поща на районната комисия и входиран с вх. № 2–ЖС от 13.03.2023 г. С разглеждания сигнал се уведомява Районна избирателна комисия –Пазарджик, за нарушения на изборното законодателство, изразяващо се в изготвяне и поставяне на агитационни материали, изготвени в нарушение на нормата на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. В сигнала са посочени местоположения на поставените, твърдени като незаконосъобразни агитационни материали в населени места, находящи се на територията на община Септември – гр. Септември, гр. Ветрен, с. Ветрен дол. За изясняване на изложените в сигнала обстоятелства, членове на РИК 13 – Пазарджик, са извършили проверка на място и е съставен констативен протокол за установеното от проверяващите. Комисията е приела, че сигналът е допустим за разглеждане, а по същество е основателен. След проведено гласуване, с 8 гласа „ЗА“ и 3 гласа „ПРОТИВ“, РИК 13 – Пазарджик, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20, чл. 496, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 183, ал. 4 и чл. 186 ИК, приема решение, с което установява нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 ИК от страна на Васка Йорданова Рачева, Кирил Николаев Тодорин, Радослав Иванов Лютаков, Стефан Неделчев Мирев и Христина Георгиева Венчева.

В диспозитива на решението РИК 13 – Пазарджик, е указал на кмета на община Септември да премахне агитационните материали и е разпоредил предварително изпълнение на разпореждането.

Срещу посоченото решение са депозираните 4 броя жалби, предмет на настоящото производство.

Служебно известно е на органа в настоящото производство, че с Определение № 379/15.03.2023 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. дело 276/2023 г. по описа на АС – Пазарджик, решение № 83-НС от 13.03.2023 г. е отменено в частта, с която е разпоредено предварително изпълнение. Жалбите оспорват решението в цялост и по същество, като претендират отмяната му.

При така установената фактическа обстановка, Централната избирателна комисия счита, че същите са недопустими и следва да бъдат оставени без разглеждане, по следните съображения:

Установеното нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК, съставлява част от процедурата по налагане на административно наказание на лица, извършили административни нарушения в хода на изборния процес. Характерът и съдържанието на така постановеното съставлява акт, поставящ начало на процедурата по налагане на административно наказание. По отношение на това разпоредително действие – установяване на административно нарушение, чл. 498 ИК изрично препраща към разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. По този специален ред на съдебно обжалване подлежи единствено крайният акт – наказателно постановление, с което за установеното административно нарушение се налага административно наказание.

В конкретния случай настоящата жалба се явява предявена против акт, който не подлежи на обжалване, като в същата посока е и постановената безпротиворечива съдебна практика на Върховния административен съд по дела с идентичен предмет, например Определение 8945/13.10.2022 г. по адм. д. 9458/22 по описа на ВАС, Определение 10870/28.10.2021 г. по адм. д. 10731/21 по описа на ВАС, Определение 7764/23.05.2019 г. по адм. д. 5854/19 по описа на ВАС.

Оспореното решение е постановено по част трета на ИК „Административнонаказателни разпоредби“, с което е започнала административнонаказателна процедура по издаване на акт за установено нарушение на ИК, в която процедура на обжалване подлежи крайният акт – наказателно постановление, за което е предвиден ред на обжалване пред районния съд по реда на ЗАНН, където заинтересованите лица да реализират правото си на защита и да излагат мотиви по същество и за незаконосъобразност или неправилност на решението на РИК, съответно издадените АУАН и НП.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № НС-15-151 от 16.03.2023 г. относно подадена чрез РИК – Пазарджик до ЦИК жалба от Васка Йорданова Рачева, срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № НС-15-151/1/ от 16.03.2023 г. относно подадена чрез РИК – Пазарджик до ЦИК жалба от Кирил Николаев Тодорин, срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № НС-15-151/2/ от 17.03.2023 г. относно подадена чрез РИК – Пазарджик до ЦИК жалба от Христина Георгиева Венчева, срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № НС-15-151/3/ от 17.03.2023 г. относно подадена чрез РИК – Пазарджик до ЦИК жалба от Радослав Иванов Лютаков, срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения