Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1554-НС
София, 6 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от В Д , областен координатор за област Разград на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 162-НС от 30.09.2022 г. на РИК 18 – Разград

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. № НС-296 от 02.10.2022 г. от В      Д          , областен координатор за област Разград на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 162-НС от 30.09.2022 г. на РИК 18 – Разград.

С решение № 162-НС от 30.09.2022 г. РИК 18 – Разград, се е произнесла по сигнал, обозначен като жалба с вх. № 298/30.09.2022 г. на РИК 18 – Разград, от В    Д       , областен координатор за област Разград на ПП „ГЕРБ“. за твърдяно нарушение на чл.161, ал. 1 и чл. 182, ал. 1 ИК от кандидата за народен представител от коалиция „Демократична България – Обединение“ и кмет на село Ясеновец, община Разград, Рейхан Сабри Хюсеин, който е качил снимка и видео с политически послания в полза на ДБ, като от публикуваната снимка се виждало, че предизборната агитация е от кабинета на кмета на кметство Ясеновец, т.е. в общинско учреждение и институция.

РИК – Разград, е оставила сигнала без уважение като неоснователен, тъй като  в приложената към сигнала снимка не се съдържа информация и призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия или коалиция при участие в изборите, от което следва че не е налице агитационен материал по смисъла на § 17, т. 17 от ДР на ИК, а също така съгласно § 1, т. 15 от ДР на ИК не са медийни услуги социалните мрежи, като фейсбук, с оглед на което избирателните комисии нямат правомощия да контролират социални мрежи.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на РИК, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателят сигнал до РИК 18 – Разград, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Жалбоподателят в производството пред РИК 18 – Разград, е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред РИК 18 – Разград, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В       Д       , областен координатор за област Разград на ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 162-НС от 30.09.2022 г. на РИК 18 – Разград.

Решението на РИК 18 – Разград, подлежи на обжалване пред Административен съд – Разград, чрез РИК 18 – Разград, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения