Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1540-НС
София, 2 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от И А А , областен председател на ПП ГЕРБ – гр. Бургас срещу решение № 413-НС от 02.10.2022 г. на РИК 02 – Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-15-373 от 02.10.2022 г. от И      А      А      , областен председател на ПП ГЕРБ – гр. Бургас срещу решение № 413-НС от 02.10.2022 г. на РИК 02 – Бургас, заедно с административната преписка по оспореното решение.

С оспореното решение № 413-НС от 02.10.2022 г. РИК 02 – Бургас е заличила като застъпник на кандидатите от кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Юмер Али Иляз и обезсилва издаденото му удостоверение. 

С депозираната жалба се оспорва решението на РИК 02 – Бургас като противоречащо на Решение № 1318-НС от 19.08.2022 г. на ЦИК и на разпоредбите на ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и административната преписка, намира, че същата е процесуално допустима, но по същество е неоснователна. Оспореното решение на РИК 02 – Бургас не противоречи на Решение № 1318-НС от 19.08.2022 г. на ЦИК за определяне на условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Съгласно цитираното решение на ЦИК раздел I, т. 1, която напълно кореспондира с разпоредбата на чл. 117, ал. 1 от ИК - Застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Заличеният застъпник е кмет на с. Черноград, общ. Айтос, т.е. лицето е орган на местна власт, а в същото време в качеството на застъпник представлява и защитава интереси на кандидатска листа пред органите на местна власт, които органи са основно ангажирани в подготовката и обезпечаването на изборния процес. Съвместяването на двете качества би довело до представителство пред себе си в две различни качества, което е недопустимо и намира смисъл в разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба с вх. № НС-15-373 от 02.10.2022 г. от И     А          А      , областен председател на ПП ГЕРБ – гр. Бургас, срещу решение № 413-НС от 02.10.2022 г. на РИК 02 – Бургас като неоснователна и потвърждава решение № 413-НС от 02.10.2022 г. на РИК 02 – Бургас.

Решението на РИК 02 - Бургас, на основание чл. 73, ал. 1, изр. 2 ИК подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд - Бургас.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения