Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1539-НС
София, 2 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Свилен Савастакиев Маринов – застъпник на коалиция „Демократична България – Обединение“, срещу решение № 171-НС от 02.10.2022 г. на РИК 05 – Видин

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-226-440 от 02.10.2022 г. от Свилен Савастакиев Маринов – застъпник на коалиция „Демократична България – Обединение“, срещу решение № 171-НС от 02.10.2022 г. на РИК 05 – Видин.

С оспореното решение № 171-НС от 02.10.2022 г. РИК 05 – Видин е установила нарушение по чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, изразяващо се в поставяне на агитационни материали на по-малко от 50 м от СИК 050600008, с. Връв, община Брегово.

В жалбата са наведени твърдения за незаконосъобразност на решението, противоречие на същото с материалния закон и административно-производствените правила.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира, че същата е процесуално недопустима, като подадена срещу решение, което не подлежи на самостоятелно обжалване. Същото е част от административнонаказателна процедура по издаване на акт за установено нарушение на ИК. На основание акт за установяване на административно нарушение по оспореното решение, ако бъде издадено наказателно постановление срещу нарушителя, същото се обжалва пред районен съд по реда на ЗАНН, където жалбоподателят в настоящото производство може да изложи мотивите за незаконосъобразност на решението на РИК, съответно издадените АУАН и НП.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № НС-226-440 от 02.10.2022 г. от Свилен Савастакиев Маринов – застъпник на коалиция „Демократична България – Обединение“, срещу решение № 171-НС от 02.10.2022 г. на РИК 05 – Видин

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения