Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1534-НС
София, 2 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Йордан Кирилов Ангелов, кмет на община Костенец срещу решение № 164-НС от 29.09.2022 г. на РИК 26 – София

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-06-162 от 02.10.2022 г. от Йордан Кирилов Ангелов, кмет на община Костенец срещу решение № 164-НС от 29.09.2022 г. на РИК 26 – София, подписана с електронен подпис. Административната преписка по оспореното решение е представена на ЦИК от РИК 26-София по електронна поща с вх. № НС-15-326/02.10.2022 г.

С оспореното решение № 164-НС от 29.09.2022 г., РИК 26 – София е установила нарушение по чл. 3, ал. 1, чл. 182, ал. 1 и чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, относно  поставяне в централната част на гр. Костенец, ул. Търговска № 13, на агитационен материал плакат, изобразяващ кандидата за народен представител от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ Владимир Сотиров и кмета на община Костенец – Йордан Ангелов, номер 24, с който коалицията участва в изборите за НС насрочени за 02.10.2022 г., зачертан с „Х“ номер 108 отговарящ на преференцията на същия кандидат на народен представител, абревиатурите ГЕРБ и СДС, а така също и текст в едър шрифт „ПО-СИЛНИ ОТ ХАОСА“, нарушени са забраните за предизборна агитация. С диспозитива на решението също така е установено, че нарушението е извършено за втори път и е установено по снимков материал приложен към жалбата, както и е указано на кмета на община Костенец да премахне агитационния материал. 

С депозираната жалба се оспорва решението на РИК 26 – София като неправилно, незаконосъобразно и неоснователно, като се иска неговата отмяна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира, че същата е процесуално недопустима, като подадена срещу решение, постановено по част трета на ИК „Административнонаказателни разпоредби“, с което е започнала административнонаказателна процедура по издаване на акт за установено нарушение на ИК. На основание акт за установяване на административно нарушение по оспореното решение, ако бъде издадено наказателно постановление срещу нарушителя, същото се обжалва пред районен съд по реда на ЗАНН, където жалбоподателят в настоящото производство може да изложи мотивите за незаконосъобразност на решението на РИК, съответно издадените АУАН и НП.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № НС-06-162 от 02.10.2022 г. от Йордан Кирилов Ангелов, кмет на община Костенец срещу решение № 164-НС от 29.09.2022 г. на РИК 26 – София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения