Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1529-НС
София, 1 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от М Ю М , упълномощен представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 144-НС от 29.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Сливен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-15-290 от 01.10.2022 г. от М     Ю     М      , упълномощен представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 144-НС от 29.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Сливен. В жалбата се иска отмяна на решението на РИК – Сливен от ЦИК, в случай че РИК – Сливен, не отмени сама решението си, като се иска и проверка дали СИК № 212000188 в САГБ „ЕВА“ ЕООД е образувана въз основа на закона.

От РИК – Сливен, в Централната избирателна комисия е препратена административната преписка по издаване на оспорваното решение в цялост.

След като разгледа административната преписка, Централната избирателна комисия установи, че жалбата е подадена от надлежна страна, предвид което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна. При постановяване на оспорваното решение РИК – Сливен, е спазила всички материално-правни и процесуално-правни норми, като е съобразила всички предпоставки, обективирани в писмени документи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 144- НС от 29.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Сливен.

Решението на РИК – Сливен, подлежи на обжалване пред Административен съд – Сливен, чрез РИК – Сливен, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения