Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1515-НС
София, 30 септември 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Н Й Б срещу решение № 111-НС от 27.09.2022 г. на РИК 24 – София

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. № НС-19-1/1 от 29.09.2022 г. от Н  Б          , срещу решение № 111-НС от 27.09.2022 г. на РИК 24 – София.

С решение № 111-НС от 27.09.2022 г. РИК 24 – София, се е произнесла по жалба с вх. № 251/23.09.2021 г. на РИК 24 – София, от Н          Б       за твърдяно нарушение на т. 1 от Заповед № СОА21- РД-09-1461/25.08.2022 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за предсрочните избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. поради неправилно поставяне на „пропаганден материал“ на ПП ГЕРБ, а именно – на витрината на клубно помещение на ПП ГЕРБ. Според жалбоподателя горецитираната заповед е нарушена, тъй като в Приложение № 1 към същата не е изрично посочен адресът, на който се намира клубът на ПП ГЕРБ, намиращ се на бул. „Княз Александър Дондуков“ в гр. София.

С посоченото по-горе решение РИК 24 – София, отхвърля жалбата поради липса на извършени изборни нарушения на чл. 183 ИК.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 111-НС от 27.09.2022 г. на РИК 24 – София, да бъде отменено като незаконосъобразно и немотивирано и да премахне незаконната предизборна агитация във въпросния клуб.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на РИК, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от него сигнал до РИК 24 – София, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Жалбоподателят в производството пред РИК е сезирал комисията с жалба за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало жалбата пред РИК, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н      Й      Б       срещу решение № 111-НС от 27.09.2022 г. на РИК 24 – София.

ВРЪЩА административната преписка на РИК 24 – София.

Решението на РИК 24 – София, подлежи на обжалване пред Административен съд – София, чрез РИК 24 – София, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения