Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1514-НС
София, 30 септември 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от С А Н , срещу „БТВ Медиа Груп“ ЕАД

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-22-363/1 от 29.09.2022 г. от С   А      Н      , срещу „БТВ Медиа Груп“ ЕАД. В жалбата се твърди, че на 28.09.2022 г. от 20.00 часа се е провел дебат по телевизия БТВ, с водещ Мария Цънцарова , по време на който от водещата многократно е заявено, че Кирил Петков е извършил нарушение на правилата и регламента и се е самопоканил на дебата. Същият моли да бъде извършена проверка и наложена глоба на БТВ за извършване на нарушения на изборните правила, с които е дискриминирала Кирил Петков спрямо другите участници и е унижила честта и достойнството на Кирил Петков.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена при липса на правен интерес от оспорване на акта, предмет на настоящото производство, поради което е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане по следните съображения:

Правото на оспорване е дадено в защита на субективни материални права и задължения спрямо субекти, ангажирани в изборния процес. В настоящия случай не се засяга правната сфера на лицето, подало жалбата в лично качество. Не се откриват доказателства, а и никъде в жалбата не се твърди, че с взетото решение е засегнат личен интерес на жалбоподателя.

Кумулативното наличие на правен, пряк и личен интерес на оспорващия е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.

За да е налице правен интерес, трябва да са засегнати (нарушени или застрашени) законни права, свободи или законни интереси на жалбоподателя или актът да поражда задължения за него. При всички хипотези става дума за правни фигури – предвидени от закона права, свободи, интереси и задължения, които се изразяват в правни отношения и предизвикват правни последици.

На следващо място интересът трябва да е пряк – непосредствено да се засягат права, свободи и законни интереси на жалбоподателя или непосредствено да се създават задължения за него. Връзката между акта и причиненото нарушаване, застрашаване или задължаване в административноправната сфера на лицето трябва да е пряка и непосредствена.

В хода на извършената проверка за допустимост на жалбата ЦИК  не установи подобна връзка по отношение на жалбоподателя.

Наличието на личен интерес се обуславя от това дали актът, който се обжалва, засяга правната сфера на самия жалбоподател, каквито данни не се установяват по преписката, още повече жалбоподателят не е в кръга на адресатите или засегнатите от действията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № НС-22-363/1 от 29.09.2022 г. от С  А      Н      , срещу „БТВ Медиа Груп“ ЕАД.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения