Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1337-МИ
София, 8 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Красимир Симеонов Ангелов, пълномощник на ПП „ВМРО-БНД“, срещу решениe № 96 от 03.10.2019 г. на ОИК – Враца

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила е жалба с вх. № МИ-15-700 от 5 октомври 2019 г. от Красимир Симеонов Ангелов - пълномощник на ПП „ВМРО-БНД“, срещу решениe № 96 от 03.10.2019 г. на ОИК - Враца, с което е оставила без уважение подадения от него сигнал като неоснователен.

Красимир Симеонов Ангелов е подал сигнал до ОИК – Враца с вх. № 41/27.09.2019 г. относно неизползване на задължителния отпуск по чл. 61, ал. 1 ИК от кандидата за кмет на кметство с. Бели извор, област Враца Цветелина Григорова.

Общинската избирателна комисия – Враца с изх. № 10/27.09.2019 г., е изискала от Красимир Симеонов Ангелов допълнителна информация относно местоработата на посоченото в сигнала лице, както и да посочи правното основание за необходимост от ползване на задължителен отпуск от кандидата.

С вх. № 56/02.10.2019 г. на ОИК – Враца Красимир Симеонов Ангелов е посочил допълнителни доказателства относно подадения от него сигнал. В сигнала е посочено, че Цветелина Славейкова Григорова е регистрирана от ОИК – Враца като кандидат за кмет на кметство с. Бели извор от ПП „ГЕРБ“, като същевременно същата продължава да е служител в местния клон на …, което според подателя на сигнала е нарушение на Изборния кодекс, според който кандидатът Цветелина Григорова следва да ползва задължителен отпуск.

Общинска избирателна комисия – Враца, след като е разгледала жалбата е счела същата за допустима, но разгледана по същество – за неоснователна.

За установяване на обективната фактическа обстановка ОИК – Враца е извършила проверка, като безспорно е установено от регистъра на ОИК – Враца за кандидатите за кметове на кметства, че със свое решение № 72/22.09.2019 г. ОИК е регистрирала и обявила в кандидатската листа на ПП “ГЕРБ“ за кмет на кметство с. Бели извор в община Враца в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Цветелина Славейкова Григорова.

Общинската избирателна комисия – Враца служебно е извършила и проверка в официалния сайт на Търговския регистър и не е установила наличието на данни за вписан (регистриран) клон на …, поради което твърдението на жалбоподателя, че Цветелина Славейкова Григорова е служител в клон на … не може да бъде възприето.

След като се запозна с цялата преписка и с всички относими документи, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е допустима, същата е подадена в срок, но разгледана по същество, е неоснователна.

Изводите в обжалваното решение на ОИК – Враца относно неприложимостта на чл. 161, ал. 1 ИК по отношение на Цветелина Славейкова Григорова, кандидат за кмет на кметство с. Бели извор, област Враца са правилни и обосновани, тъй като същата не е кандидат, който да е държавен или местен орган и не заема служба в администрацията на държавен или местен орган, за да възникне по отношение на нея задължението й да ползва неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

Поради горните съображения ЦИК счита, че решение № 96 от 03.10.2019 г. на ОИК – Враца е правилно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на Изборния кодекс и същото е съобразено с материалноправните му разпоредби.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Красимир Симеонов Ангелов, пълномощник на ПП „ВМРО-БНД“ срещу решениe № 96 от 03.10.2019 г. на ОИК – Враца.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Враца.

Решението на ОИК – Враца подлежи на обжалване пред Административен съд – Враца чрез ОИК – Враца в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения