Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1269-МИ
София, 1 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалби от Айсел Исмаил Руфад – упълномощен представител на ПП ДПС и Нехрибан Османова Ахмедова, кандидат за кмет на община Венец от ПП ДПС, срещу решения №36/МИ/24.09.2019 г., № 37-МИ/24.09.2019 г., № 38-МИ/24.09.2019 г. и № 39-МИ/24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Венец, област Шумен

Чрез Общинската избирателна комисия Венец, област Шумен, по електронната поща до Централната избирателна комисия са постъпили жалби с вх. № МИ-10-142 от 27.09.2019 г. на ЦИК от Айсел Исмаил Руфад, а с вх. № МИ-15-506/29.09.2019 г. и от Нехрибан Ахмедова, срещу решения №36/МИ/24.09.2019 г., № 37-МИ/24.09.2019 г., № 38-МИ/24.09.2019 г. и № 39-МИ/24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Венец, област Шумен.

С решение № 36-МИ от 24.09.2019 г. е регистрирана Сержан Исмаилова Реджебова като кандидат за кмет на кметство с. Осеновец, община Венец, предложена от партия „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.; с решение № 37-МИ/24.09.2019 г. е регистриран Валентин Андреев Рашков като кандидат за кмет на кметство с. Черноглавци, община Венец, предложен от партия „БСП за България“; с решение № 38-МИ /24.09.2019 г. е регистриран Метхи Кадир Сали като кандидат за кмет на кметство с. Ясенково, община Венец, предложен от партия „БСП за България“; с решение № 39-МИ/24.09.2019 г. е регистриран Мустафа Лютфи Мустафа като кандидат за кмет на кметство с. Буйновица, община Венец, предложена от партия „БСП за България“.

Административната преписка заедно със становище по жалбите от ОИК – Венец е постъпила в ЦИК с вх. № МИ-15-506/28.09.2019 г.

В жалбите от жалбоподателите се иска решения № 36-МИ, № 37-МИ, № 38-МИ и № 39-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Венец, да бъдат отменени като неправилни, незаконосъобразни и постановени при нарушаване на процесуалните правила. Твърди се, че ОИК – Венец, след крайния срок в 16:30 ч. на 24.09.2019 г., определен в съобщение от 19.09.2019 г. на интернет страницата на комисията, незаконосъобразно е продължавала да приема документи за регистрацията на кандидати за кметове на кметства като незаконосъобразно са регистрирали кандидатите за кметове на кметства, посочени в обжалваните решения. В подкрепа на твърденията си прилагат към жалбите си снимков материал по часове и минути от 24.09.2019 г., заснет в помещението, в което се помещава ОИК – Венец, и заявяват, че лично са присъствали в сградата от 16:15 до 16:55 ч., тъй като са внасяли кандидатските листи на ПП ДПС и през това време не са се явявали представители на други партии и коалиции. Освен това, Айсел Руфад се позовава и на заявление с вх. № ОИК-46/26.09.2019 г., от Николай Борисов Николов, упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, с което се заявява оттегляне и дерегистрация на кандидатите за кметове на кметства:

Мустафа Лютфи Мустафа, кандидат за кметство Буйновци от коалиция „БСП за България“;

Метхи Кадир Сали, кандидат за кмет на кметство Ясеново от коалиция „БСП за България“;

Сержен Исмаилов Реджебов, кандидат за кмет на кметство Осеновец от коалиция „БСП за България“;

Валентин Андреев Рашков, кандидат за кмет на кметство Черноглавци от коалиция „БСП за България“.

Жалбите са подадени в срок, допустими са, а разгледани по същество са основателни.

След разглеждане на представените документи поотделно и в тяхната съвкупност се установи:

В административната преписка е налично посоченото от жалбоподателя заявление с вх. № ОИК-46/26.09.2019 г., от Николай Борисов Николов, упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, с което се заявява оттегляне и дерегистрация на кандидатите за кметове на кметства, регистрирани с решения № 36-МИ, № 37-МИ, № 38-МИ и № 39-МИ от 24.09.2019 г.

В становището по жалбите, подписано от Невим Ридванова – председател на ОИК – Венец, се твърди, че жалбите са неоснователни, снимковия материал е несъотносим по случая, без да се оспорва неговото съдържание.

Според това становище „по време на извършване на регистрацията на ПП ДПС член от комисията ни информира, че извън заседателната зала на ОИК има чакащи представители от партии/коалиции за подаване на предложения за регистриране на кандидатски листи, които са попитали дали ще им бъдат приети предложенията. Отговорихме им, че няма пречка да си подадат предложенията, а ние ще се произнесем с решение за отказ/решение за регистрация, след като извършим проверката на представените документи.

След извършената регистрация на ПП ДПС след няколко минути в заседателната зала влизат представители на КП „БСП за България“ с документи за регистрация на кандидат кметове на кметства. Комисията извършва незабавна проверка на представените документи и констатира, че в едно от представеното заявление фамилията на кандидата е сбъркана и веднага дава устни указания на представляващия коалицията Карамахмуд, грешката да бъде отстранена.“

Решение № 36-МИ на ОИК – Венец е публикувано на интернет страницата на комисията в 19:13 ч.

Според протокол № 6 от заседанието на комисията, на което са взети всички обжалвани решения на ОИК – Венец, е започнало в 16:30 ч. и е завършило в 17:30 ч. Протоколът от заседанието е подписан от председателя на ОИК – Венец – Невим Ридванова и от секретаря на комисията – Левен Ахмедов.

В становището си по жалбата председателя на ОИК – Венец, твърди, че всъщност то е започнало в 16:45 ч. на 24.09.2019 г.

Според отбелязванията във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства ДПС са представили документите си за регистрация на кандидати в 16:26 ч. на 24.09.2019 г. Документите са били приети от председателя на ОИК – Невим Ридванова.

КП „БСП за България“ са представили документите си в 16:30 ч. Документите са били приети от председателя на ОИК – Венец – Невим Ридванова.

Според протокол № 6 от заседанието на комисията от 24.09.2019 г. регистрацията на кандидатите за кметове на кметства, предложени от КП „БСП за България“ са докладвани от председателя на ОИК към края на заседанието. Записано е, че тя лично е извършила служебна проверка в общинската администрация за постоянен и настоящ адрес към 26.04.2019 г.  на всеки един кандидат поотделно.

Истинността на вписванията в документите по преписката и твърденията в становището по жалбите се дискредитира от фактическата невъзможност за 4 минути Невим Ридванова да приеме, обработи, провери и впише всеки един документ във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства, да завърши регистрацията по документите на ПП ДПС, да направи проверка за постоянен и настоящ адрес на кандидатите, да се върне и в 16:30 ч. да започне да приема документите по регистрацията на коалиция „БСП за България“ за кметове на кметства в общината, да се дават устни невписани във входящия регистър указания, те да се изпълняват, проверяват, да се направи проверка за кандидатите в общината за постоянните им и настоящи адреси и всичкото това за 15 минути, тъй като се твърди, че в 16:45 ч. председателя на ОИК – Невим Ридванова вече е открила, води и докладва по преписки заседание на комисията, съгласно протокол № 6 от 24.09.2019 г.

Всичко това и видно от данните по часове и минути на 24.09.2019 г. от приложения снимков материал към жалбите също водят до извода, че приемането на документите на КП „БСП за България“ за регистрация на кандидати за кметове на кметства е продължило след определения срок, а именно 16:30 ч. на 24.09.2019 г.

Освен това приложеният протокол за извършена справка на постоянен/настоящ адрес на кандидати, изискана от ОИК – Венец с изх. № Р137-00-26/24.09.2019 г. на общинската администрация на община Венец, въз основа на който е извършена регистрация на кандидатите, посочени в обжалваните решения, няма характер на официален удостоверителен документ. В него не са посочени никакви индивидуализиращи данни за кандидатите, няма данни за актуалните постоянни и настоящи адреси, няма данни за служителя на ГРАО, извършил проверка, какво точно е проверил и за кого и удостоверил това с подпис и печат.

Въз основа на такъв документ е недопустимо да се докладва в ОИК, че е извършена проверка за изпълнение на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК относно кандидатите за кметове на кметства, предложени от КП „БСП за България“. Това води и до незаконосъобразност на решения № 36-МИ, № 37-МИ, № 38-МИ и № 39-МИ от 24.09.2019 г.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия указва на ОИК – Венец да заличи регистрациите на Сержан Исмаилова Реджебова като кандидат за кмет на кметство с. Осеновец, община Венец, предложена от партия „БСП за България“, Валентин Андреев Рашков като кандидат за кмет на кметство с. Черноглавци, община Венец, предложен от партия „БСП за България“, Метхи Кадир Сали като кандидат за кмет на кметство с. Ясенково, община Венец, предложен от партия „БСП за България“ и Мустафа Лютфи Мустафа като кандидат за кмет на кметство с. Буйновица, община Венец, предложена от партия „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г. и да се анулират издадените им удостоверения.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, реши: отменят се решения № 36-МИ, № 37-МИ, № 38-МИ и № 39-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Венец, област Шумен, връща на ОИК – Венец, за изпълнение на указанията, дадени в мотивната част на решението.

При гласуване на такъв проект за решение на редовно заседание на Централната избирателна комисия, проведено на 1 октомври 2019 г. не бе постигнато мнозинство от 2/3 от присъстващите членове от Централната избирателна комисия. От присъстващите в залата 15 членове на Централната избирателна комисия „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Севинч Солакова, а „ПРОТИВ“ гласуваха 7 членове: Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров и Стефка Стоева.

В хода на разискванията в зала бе направено и предложение жалбите да бъдат оставени без разглеждане. Това предложение също не бе събра мнозинство от 2/3 от присъстващите в залата членове от Централната избирателна комисия. От присъстващите в залата 16 членове на Централната избирателна комисия „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове: Стефка Стоева, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова и Мирослав Джеров, а „ПРОТИВ“ гласуваха 8 членове: Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ по смисъла на чл. 53, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс.

Решението на ОИК – Венец, подлежи на обжалване пред Административен съд – Шумен чрез ОИК – Венец, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения