Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1110-МИ
София, 22 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от КП „Демократична България – Обединение“ срещу Решение № 367-ЧМИ от 16.02.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик

В Централната избирателна комисия с вх. № ЧМИ-11-2 от 17.02.2022 г. е депозирана жалба от Николай Янев като упълномощен представител на КП „Демократична България – Обединение“ срещу Решение № 367-ЧМИ от 16.02.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, за отхвърляне по смисъла на чл.85, ал.4 от Изборния кодекс.

Оспореното решение на ОИК – Пазарджик, е постановено по повод жалба с вх. № 2Ж/10.02.2022 г. на КП „Демократична България – Обединение“ за нарушения на чл. 168, ал. 3 ИК, чл. 182, ал. 1 ИК и чл.183, ал. 2 ИК.

Жалбата с вх. № ЧМИ-11-2 от 17.02.2022 г. от КП „Демократична България – Обединение“ срещу Решение № 367-ЧМИ от 16.02.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, е депозирана в електронната поща на Централна избирателна комисия на 17.02.2022 г. Жалбата е подписана с електронен подпис от Николай Янев, посочен като упълномощен представител на КП „Демократична България – Обединение“. Към депозираната жалба не е представено пълномощно в полза на подписалото я лице, което обуславя жалбата като нередовна. За изправяне на тази нередовност е изпратено указание на адреса на електронна поща, от който същата е подадена, съгласно което се изисква в срок до 17 ч. на 18.02.2022 г. на ЦИК да бъде изпратено пълномощното в полза на подписалия жалбата от името на КП „Демократична България – Обединение“ – Николай Янев. До изтичане на указания срок, както и до настоящия момент, в ЦИК не е депозирано пълномощно в полза на лицето подписало Жалба с вх. № ЧМИ-11-2 от 17.02.2022 г. от КП „Демократична България – Обединение“.

Жалба с вх. № ЧМИ-11-2 от 17.02.2022 г. от КП „Демократична България – Обединение“ срещу Решение № 367-ЧМИ от 16.02.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, е депозирана директно в ЦИК, поради което на 18.02.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, са изпратени указания да бъде окомплектована цялата преписка по оспореното с жалбата решение, която да бъде изпратена на електронната поща на ЦИК. В отговор на дадените указания, на 18.02.2022 г. ОИК – Пазарджик, е предоставила на ЦИК комплект документи, представляващи преписката по оспореното решение.

Предвид обстоятелството, че не са изпълнени указанията на ЦИК за изправяне нередовността на жалба с вх. № ЧМИ-11-2 от 17.02.2022 г., а именно не е представено пълномощно от КП „Демократична България – Обединение“ в полза на подписалия жалбата от името на коалицията Николай Янев, като такова пълномощно липсва и в представената от ОИК – Пазарджик, преписка по оспореното решение, депозираната пред Централната избирателна комисия жалба от лице, което не е удостоверило представителната си власт, не може да бъде разгледана.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т.26а ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ЧМИ-11-2 от 17.02.2022 г. от КП „Демократична България – Обединение“ срещу Решение № 367 – ЧМИ от 16.02.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения