Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1105-МИ
София, 15 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Лиляна Мърхова-Присадникова – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 360-ЧМИ от 31.01.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия – Пазарджик, е постъпила жалба с вх. № ЧМИ-15-17 от 14.02.2021 г. от Лиляна Мърхова-Присадникова – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 360-ЧМИ от 31.01.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, с което са назначени членовете на СИК 131900151 за частичните избори за кмет на кметство Величково на 27 февруари 2022 г.

Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК е неправилно и незаконосъобразно и в нарушение на чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс. Твърди, че при вземане на решението ОИК – Пазарджик, не се е съобразила с протокол от 26.01.2022 г. от проведените консултации при кмета на община Пазарджик и постъпилото на 28.01.2022 г. предложение на коалиция „БСП за България“.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество основателна.

Видно от съдържащия се в административната преписка по оспорваното решение на ОИК – Пазарджик, протокол от провеждане на консултации за определяне състав на СИК за частичен избор за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, на 27.02.2022 г. е, че независимо от отсъствието на упълномощени представители на КП „Продължаваме Промяната“, КП „БСП за България“ и ПП „Възраждане“, на последните е дадена възможност в срок до 30.01.2022 г., заедно с всички да представят предложения и е отразено, че всички предложения ще бъдат изпратени в ОИК – Пазарджик, ведно с допълнително постъпилите предложения, ако има такива. Протоколът е подписан от всички присъствали без особени мнения и възражения.

Видно от предложението на упълномощения представител на коалиция „БСП за България“ е, че предложението е депозирано в община Пазарджик на 28.01.2022 г. с вх. № 27-00-6 от 28.01.2022 г.

В мотивите на решение № 360-ЧМИ от 31.01.2022 г. ОИК – Пазарджик, сочи, че коалиция „БСП за България“ не е участвала в кметската зала. Централната избирателна комисия счита, че при назначаване на СИК 131900151 в с. Величково ОИК – Пазарджик, е следвало да отрази предложението на коалиция „БСП за България“.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 360-ЧМИ от 31.01.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Пазарджик, за произнасяне съобразно мотивите на това решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения