СПИСЪК НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА
за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и
за кметове, приети с Решение № 1833-МИ от 7 юли 2020 г. на ЦИК,
изменени с Решение № 1928-МИ от 14 януари 2021 г.
(ДВ, бр. 62 от 14.07.2020 г. и ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.)

Приложение № 1 Избирателен списък - част І (по чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 396, ал. 1, чл. 406, ал. 1 и чл. 407, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 2 Избирателен списък - част ІІ за гласуване в нови и частични избори на (по чл. 25, ал. 2 и 4, чл. 396, ал. 2, чл. 406, ал. 2, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 3 Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на нови и частични избори на … г. (по чл. 37, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 4 Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги за гласуване в нови и частични избори на … г. (по чл. 28 във връзка с чл. 25, чл. 9, ал. 7 и 8, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 5 Избирателен списък за гласуване в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане в нови и частични избори на … г. (по чл. 29 във връзка с чл. 25, чл. 9, ал. 7-9, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 6 Списък на заличените лица от избирателните списъци в нови и частични избори на … г. (чл. 38 от ИК)
Приложение № 7 Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 8 Заявление – декларация за вписване в избирателен списък – част II (по чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 9 Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс)
Приложение № 10 Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във връзка с чл. 45, ал. 1 ИК)
Приложение № 11 Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 12 Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 от Изборния кодекс)
Приложение № 13 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 14 Удостоверение №…/… г. (чл. 40, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 15 Декларация от избирател, вписан в списъка на заличените лица – снабден с удостоверение по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс (по чл. 40, ал. 3 ИК)
Приложение № 16 Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес на лица, включени в избирателен списък в лечебни и здравни заведения, домове за стари хора или други специализирани институции и в места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане (чл. 28, ал. 3 и чл. 29, ал. 4 от Изборния кодекс) № …/… г.
Приложение № 17 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 18 Удостоверение №…/… г. (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс)
Приложение № 19 Удостоверение № …/… г. (чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)
Приложение № 20 Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели при произвеждане на нови и частични избори (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 21 Заявление за регистрация на наблюдатели от регистрирана в ЦИК българска неправителствена организация за нови и частични избори (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 22 Искане за регистрация на наблюдатели за нови и частични избори (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 23 Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател (чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 24 Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации за нови и частични избори на … г. (по чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 3, 4 и 7 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 25 Регистър на регистрирани наблюдатели в нови и частични избори на … г. (за публикуване) (по чл. 113 от Изборния кодекс)
Приложение № 26 Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация № …/… г. (по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от Изборния кодекс)
Приложение № 27 Удостоверение за наблюдател № …/… г. (по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Изборния кодекс)
Приложение № 28 Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс)
Приложение № 29 Входящ регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в нови и частични избори на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 30 Регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в нови и частични избори на … г. (за публикуване) (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 31 Удостоверение за анкетьор ( по чл. 203, ал. 1 от Изборния кодекс) №…/… г.
Приложение № 32 Заявление за допускане за участие в частични избори за кмет от регистрирана в ЦИК партия или коалиция (по чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 33 Заявление за регистрация на партия за участие в нови и частични избори (по чл. 132, ал. 1 и чл. 133 във връзка с чл. 464, т. 3, чл. 468 и чл. 469, ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 34 Заявление за допускане за участие в нови избори за общински съветници или за кметове от регистрирана в ЦИК партия или коалиция (по чл. 469 Изборния кодекс)
Приложение № 35 Уведомление от партии или коалиции, променили лицата, оправомощени да ги представляват, или регистрирали други промени в уставите или решенията за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите (по чл. 464, т. 2 и чл. 469, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 36 Заявление за регистрация на коалиция в нови и частични избори (по чл. 140, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 464, т. 3, чл. 468 и чл. 469, ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 37 Удостоверение за регистрация на партия/коалиция в нови и частични избори (по чл. 57, ал. 1, т. 10 , буква „а“ от Изборния кодекс) №…/… г.
Приложение № 38 Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция в нови и частични избори (по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 във връзка с чл. 464, т. 4 и чл. 469, ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 39 Заявление от партия или коалиция за заличаване на регистрацията в ЦИК в нови и частични избори (по чл. 137, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 40 Входящ регистър на партиите за допускане или регистрация в нови и частични избори на … г. (по чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 41 Входящ регистър на коалициите за допускане или регистрация в нови и частични избори на … г. (по чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 42 Заявление за регистрация в ОИК на партия или коалиция в нови и частични избори на … г. (по чл. 147 от Изборния кодекс)
Приложение № 43 Заявление за регистрация на местна коалиция в нови и частични избори на … г. (по чл. 148 от Изборния кодекс)
Приложение № 44 ЗАЯВЛЕНИЕ за промени в състава или наименованието на местна коалиция в нови и частични избори на … г. (по чл. 149 от Изборния кодекс)
Приложение № 45 ЗАЯВЛЕНИЕ от партия, коалиция или местна коалиция за заличаване на регистрацията в ОИК в нови и частични избори на … г. (по чл. 150 от Изборния кодекс)
Приложение № 46 Регистър на партиите и коалициите за участие в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)
Приложение № 47 Регистър на местните коалиции за участие в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)
Приложение № 48 Удостоверение за регистрация на партия в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс) №…/… г.
Приложение № 49 Удостоверение за регистрация на коалиция в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс) №…/… г.
Приложение № 50 Удостоверение за регистрация на местна коалиция в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс) №…/… г.
Приложение № 51 Удостоверение за промени в състава или наименованието на местна коалиция (по чл. 87, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 149 от Изборния кодекс) №…/… г.
Приложение № 52 Заявление за регистрация на инициативен комитет в нови и частични избори на … г. (по чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 152, т. 3 и чл. 153 от Изборния кодекс)
Приложение № 53 Декларация (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 във връзка с чл. 396 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 54 Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията му (по чл. 155, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 55 Входящ регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)
Приложение № 56 Регистър на партиите за участие в нови и частични избори на … г. (за публикуване) (по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)
Приложение № 57 Регистър на коалициите за участие в нови и частични избори на … г. (за публикуване) (по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)
Приложение № 58 Регистър на местните коалиции за участие в нови и частични избори на … г. (за публикуване) (по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)
Приложение № 59 Регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в нови и частични избори на … г. (за публикуване) (по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)
Приложение № 60 Удостоверение за регистрация на инициативен комитет в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс) № …/… г.
Приложение № 61 Предложение от партия, коалиция, местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на нови избори на … г. (по чл. 414, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 156, чл. 157, чл. 412, чл. 468 и § 2 ДР от Изборния кодекс)
Приложение № 62 Предложение от партия, коалиция, местна коалиция за регистрация на кандидати за кмет на община, район, кметство при произвеждане на нови и частични избори на … г. (по чл. 414, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 156, чл. 157, чл. 412, ал. 1 изр. първо и ал. 2, чл. 464, т. 6, чл. 468 и § 2 ДР от Изборния кодекс)
Приложение № 63 Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат при произвеждане на нови и частични избори на … г. (по чл. 414, ал. 1, т. 2, чл. 416, ал. 2-4 във връзка с чл. 412, ал. 1, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)
Приложение № 64 Заявление-декларация от кандидат за общински съветник или кмет – български гражданин (по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 65 Заявление-декларация от кандидат за общински съветник – гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз в нови избори на … г. (по чл. 414, ал. 1, т. 3, т. 6 и т. 7 във вр. с чл. 397, ал. 2 и чл. 413, ал. 1 и 3, чл. 468 от Изборния кодекс)
Приложение № 66 Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за … (общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство) (по чл. 416, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)
Приложение № 67 Удостоверение за регистрация на кандидат … (общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство) (по чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс) №…/… г.
Приложение № 68 Входящ регистър на кандидатите за общински съветници за нови избори на … г. (по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)
Приложение № 69 Входящ регистър на кандидатите за кметове на общини и райони за нови и частични избори на … г. (по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 14, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)
Приложение № 70 Входящ регистър на кандидатите за кметове на кметства за нови и частични избори на … г. (по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 14, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)
Приложение № 71 Регистър на кандидатите за нови и частични избори за … (общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 14, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс) (за публикуване)
Приложение № 72 Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за нови и частични избори за … (общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство) в … на … г. (в община, район, кметство) (чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 73 Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за нови и частични избори на … г. (чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 74 Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 ИК)
Приложение № 75 Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в нови и частични избори на … г. (чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от Изборния кодекс)
Приложение № 76 Регистър на застъпници в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс) (за публикуване)
Приложение № 77 Списък на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в нови и частични избори на … г. (по чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс) (за публикуване)
Приложение № 78 Удостоверение за застъпник (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс) №…/… г.
Приложение № 79 Списък за допълнително вписване на придружителите в нови и частични избори на … г. (чл. 236, ал. 2, изр. 2 ИК)
Приложение № 80 Декларация от избиратели, вписвани в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден (по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 2 и ал. 4, чл. 233, чл. 235, чл. 264, ал. 4 ИК)
Приложение № 81 Протокол за предаване и приемане на избирателния списък (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 82 Протокол за предаване и приемане на списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 83 Протокол за предаване и приемане на избирателен списък (по чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 84 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 85 Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 86 Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижната секционна избирателна комисия (по чл. 230, ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 87 Протокол за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (по чл. 433 от Изборния кодекс)
Приложение № 88 Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за избиране на общински съветници – Решение № 1928-МИ/14.01.2021 г.
Приложение № 89 Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция – Решение № 1928-МИ/14.01.2021 г.
Приложение № 90 Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на общински съветници – Решение № 1928-МИ/14.01.2021 г.
Приложение № 91 Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на … (кмет на община/район/кметство) – Решение № 1928-МИ/14.01.2021 г.
Приложение № 92 Решение на общинската избирателна комисия община за избиране на общински съветници
Приложение № 93 Решение на общинската избирателна комисия община за избиране на кмет на община/район/кметство
Приложение № 94 Списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи на СИК (по чл. 442, изр. 3 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8 от ИК)
Приложение № 95 Списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи на ОИК (по чл. 455, ал. 2, изр. 3 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 28 от ИК)
Приложение № 96 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от ОИК на Централната избирателна комисия (по чл. 457, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 97 Удостоверение за избран общински съветник (по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 453, ал. 5 от Изборния кодекс) № …/… г.
Приложение № 98 Удостоверение за избран кмет на община/кмет на район/кмет на кметство (по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс) №…/… г.
Приложение № 99 Образец на бюлетина за общински съветници
Приложение № 100 Образец на бюлетина за кмет на община
Приложение № 101 Образец на бюлетина за кмет на район
Приложение № 102 Образец на бюлетина за кмет на кметство
Приложение № 103 Образец на кочан с хартиените бюлетини за гласуване за общински съветници и за кметове (чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 от Изборния кодекс)

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения