ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Обн., ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.

 

Чл. 43. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г., както следва:

Показатели Сума

(хил. лв.)

  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 5 791,0
1. Текущи разходи 5 591,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 4 598,0
2. Капиталови разходи 200,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 5 791,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 5 791,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО  

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област Сума

(хил. лв.)

  1 2
1. Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми" 5 791,0
  Всичко: 5 791,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

Показатели Сума

(хил. лв.)

  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. 1 165,5
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. 1 192,0

 

 

 

 

Календар

Решения

  • № 759-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 758-ПВР/НС / 17.10.2021

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 756-НС / 17.10.2021

    относно: обявяване за недействителна регистрацията на Християна Живкова Иванова като кандидат за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, предложена от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ в изборите на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения