ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Обн., ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.

 

Чл. 43. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г., както следва:

Показатели Сума

(хил. лв.)

  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 5 791,0
1. Текущи разходи 5 591,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 4 598,0
2. Капиталови разходи 200,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 5 791,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 5 791,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО  

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област Сума

(хил. лв.)

  1 2
1. Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми" 5 791,0
  Всичко: 5 791,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

Показатели Сума

(хил. лв.)

  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. 1 165,5
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. 1 192,0

 

 

 

 

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения