ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Обн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.

 

Чл. 43. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2020 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

0,0

II.

РАЗХОДИ

5 373,0

1.

Текущи разходи

5 173,0

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

4 180,0

2.

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

5 373,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

5 373,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“

5 373,0

 

Всичко:

5 373,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

1 200,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

1 192,0

 

 

Календар

Решения

  • № 1083-МИ / 25.01.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения