ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.

 

Чл. 45. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2018 г., както следва:

Показатели Сума (хил. лв.)
  1 2
І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
ІІ. РАЗХОДИ 4 380,0
1. Текущи разходи 4 180,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 3 187,0
2. Капиталови разходи 200,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 4 380,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 4 380,0
ІV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

Показатели Сума (хил.лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 1 500,0
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 1 192,0

Календар

Решения

  • № 1083-МИ / 25.01.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения