ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Обн., ДВ, бр. 96 от 9.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2016 г., както следва:

Показатели Сума
(хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 3 000.0
1 Текущи разходи 2 850.0
  в т.ч.  
1.1 Персонал 2 227.0
2 Капиталови разходи 150.0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 000.0
1 Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 000.0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

Показатели Сума
(хил. лв.)
  1 2
1 Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 772.0
2 Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 772.0

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения