Предстоящо заседание на ЦИК:

Заседание Online

10:30

Съобщение

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до следващ етап на подбор

(решаване на тест и практически задачи)

за 1 щатна бройка за длъжността „Старши счетоводител“ в дирекция „Администрация“

на Централната избирателна комисия

 

Комисията за подбор, назначена със 3аповед № 02-АД/17.01.2023 г. на Председателя на Централната избирателна комисия, реши:

Допуска до следващия етап на подбора (решаване на тест и практически задачи) следните кандидати:

  1. Е. В. Т.;
  2. Г. Х. Л.;
  3. С. В. Б.

Тестът за познания от професионалната област на длъжността ще се проведе на 06.02.2023 г. понеделник,  от 10.30 ч. Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на същата дата, в 14.00 ч., в Централната избирателна комисия, адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, етаж мецанин.

Тестът ще съдържа 25 затворени въпроса и 2 практически задачи. Всеки затворен въпрос има само един верен отговор, който носи по 1 точка. В края на всеки тест са включени 2 задачи. За решаване на задачите в празните полета се вписва цифром или словом (описателно) счетоводната сметка, параграф за съответната операция, както и основанието (при задача 2). Вярното решаване на всяка от задачите носи до 2 точки. Липсата на отбелязан отговор или отбелязването на повече от един отговор носят 0 точки.

Минималният брой точки, който дава възможност на кандидата за допускане до следващ етап на подбора е 15 точки. Максималният брой точки, които може да получи кандидат на този етап на подбора е 29 точки.

Нормативна база: Изборен кодекс, Кодекс на труда, Закон за публичните финанси, структурата и функциите на нейната администрация, Закон за счетоводството, Закон за обществените поръчки, Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, Счетоводни стандарти, Национален сметкоплан, Указания на МФ, свързани със счетоводството на бюджетните предприятия,.

Продължителността на решаването на теста е 1 час.

Кандидатите следва да се явят 15 минути преди обявеното начало на теста за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на местата.

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

 

ЦИК ПРОВЕДЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ СЪС ЗАЩИТЕНА ХАРТИЯ ЗА БЮЛЕТИНИ ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Днес, 23.01.2023 г., Централната избирателна комисия проведе успешно експерименти със защитена хартия за бюлетини за машинно гласуване, съгласно § 55 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 104 от 2022 г.). Целта беше да се провери възможността за машинно гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване със защитена хартия, която да съответства на изискванията на Изборния кодекс.

Практическият експеримент се проведе след доставянето на тестови ролки хартия от Печатницата на БНБ.

Експериментите се проведоха от членовете на ЦИК по предварително приета процедура. На специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирана демоверсия на софтуера за гласуване за народни представители в изборите на 2.10.2022 г. бяха проведени тестове с хартия с различни варианти на защита.

Съобщение

Централна избирателна комисия уведомява, че срещу Ангел Чавдаров Джамбазки е съставен акт за установяване на административно нарушение № 7-НС/29.12.2022 г., в изпълнение на Решение № 1484-НС от 27 септември 2022 г. на Централната избирателна комисия.

На основание чл. 496а, изречение „трето“ от Изборния кодекс актът за установяване на административното нарушение  се счита за връчен след изтичане на  7-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и обявяването му на „Табло за обявления“, находящо се на адрес: София 1169, пл. „Княз Александър I" № 1, пред  стая № 46 (деловодство на ЦИК).

Публикувано на 23.01.2023 г. - 16:31 ч.

Съобщение

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до следващ етап на подбор (решаване на тест)

за 1 щатна бройка за длъжността „Юрисконсулт“ в дирекция „Администрация“

на Централната избирателна комисия

Комисията за подбор, назначена със 3аповед № 45/11.01.2023 г. на Председателя на Централната избирателна комисия, реши:

Допуска до следващия етап на подбора (решаване на тест) следните кандидати:

1. М.Д.Ц.

2. Е.З.Х.

Тестът за познания от професионалната област на длъжността ще се проведе на 26.01.2023 г. (четвъртък) от 13:30 ч., а интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на същата дата, в Централната избирателна комисия, адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, етаж мецанин.

Тестът ще съдържа 15 затворени въпроса и 1 въпрос с отворен отговор. Всеки затворен въпрос има само един верен отговор, който носи по 1 точка. Въпросът с отворен отговор се оценява от 0 т. до 3 т.

Минималният брой точки, който дава възможност на кандидата за допускане до следващ етап на подбора е 13 точки. Максималният брой точки, които може да получи кандидат на този етап на подбора е 18 точки.

Нормативна база: Конституция на Република България, Изборен кодекс, АПК, Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, ЗМСМА, ЗДОИ, ЗОП, ЗАНН, ЗОДОВ.

Продължителността на решаването на теста е 1 час.

Кандидатите следва да се явят 15 минути преди обявеното начало на теста за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на местата.

Съобщение

Централната избирателна комисия обявява подбор за заемане на длъжността „Старши счетоводител“ в администрацията на Централната избирателна комисия (ЦИК).

 

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.     Образование – висше;

2.     Образователно-квалификационна степен – Магистър;

3.     Професионална област - “Социални, стопански и правни науки”;

Професионално направление - Икономика;

4.     Минимален професионален опит – 4 години. С предимство са тези кандидати, които имат минимум 4 години в бюджетна структура.

5.     Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност.

6.     Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.

7.     Компютърна грамотност.

ІІ. Допълнителни специфични изисквания:

Отлично познаване на нормативната уредба във финансово-счетоводната дейност в бюджетната сфера и умения за работа със специализирани счетоводни програмни продукти и ТРЗ софтуер, организационна и комуникативна компетентност.

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит за работа с бюджетно счетоводство и публични финанси, умения за ефективна работа в екип и  професионална отговорност.

ІV. Кратко описание на длъжността:

Подпомагане дейността на Централната избирателна комисия като осигурява спазването на нормативните актове и следи за тяхното законосъобразно изпълнение във финансово-счетоводната област.

Планиране, разпределение и отчитане на годишния бюджет на Централната избирателна комисия и план-сметките за произвеждане на всички видове избори и национални референдуми и прилагане на нормативната уредба при планирането, разходването и отчитането на финансовите средства на ЦИК. Счетоводно отразяване на движението на материални запаси и разчетите с подотчетни лица и отчитане движението на материалните активи и точното им заприходяване.

V. Етапи на провеждане на процедурата за подбор:

1.   Подбор по документи. Кандидати, които не отговарят на изискванията за заемане на длъжността по раздел І, не се допускат до участие в следващи етапи на процедурата.

2.   Решаване на тест и на казус.

С теста се оценяват познаването на законодателството в бюджетната сфера, финансовия контрол, трудовото, осигурителното, изборното законодателство и др. С казуса се оценява и аналитичната компетентност във финансовата област.

3.   Интервю.

С интервюто се оценяват както познанията в специфичното законодателство, така и аналитична, комуникативна, организационна компетентност и др.

Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.

VІ. Необходими документи за участие:

Заявление за участие в процедурата за подбор в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.
Декларация в свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 5 и 6 от раздел І.
Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност. Дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Копия от документи за придобита допълнителна квалификация.
Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Автобиография.

VІІ. Срокът за подаване на документите е 14 (четиринадесет) работни дни, от датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

VIII. Документите за участие в подбора се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа в Централната избирателна комисия, гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход от страната на бул. „Дондуков".

 Лице за контакт Р. Цветанова – главен експерт „Човешки ресурси и ЗБУТ“,  вътрешен телефон 3742. При подаване на документите на кандидатите се връчва копие от длъжностната характеристика на длъжността. 

IХ. Срокът за решаване на теста и казуса и провеждане на интервюто е не по-рано от 7 (седем) работни дни, от датата на обявяване на списъка на кандидатите, които отговарят на минималните изисквания на интернет страницата на ЦИК. В случай на промяна на срока кандидатите се уведомяват на посочения от тях телефон и/или по ел. поща и чрез съобщение на интернет страницата на ЦИК.

Х. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

ХІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с процедурата за подбор, включително за класиране и за назначаване, се обявяват на интернет страницата на ЦИК.

ХІІ. Брой работни места, за които е обявен подборът – 1 щатна бройка

ХІІІ. Минимален размер на основното трудово възнаграждение – 2200,00 лева.

 

още съобщения

Календар

Решения