Заседание на ЦИК:

проект за дневен ред Заседание Online

10:30

Съобщение

Централната избирателна комисия извърши проверка на избирателните списъци, контролните разписки от машинното гласуване и протоколите на секционни избирателни комисии, за които има информация за несъответствия между потвърдените гласове и разписките от гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Във връзка с направените констатации на 5 януари 2023 г. ЦИК изпрати писмо до МЕУ, ИО, ДАНС, МВР и БАН за предоставяне на експерти, които да подпомогнат комисията в следващите действия по проверката, за които се изискват специални знания.

С констативните протоколи на ЦИК за извършената проверка може да се запознаете тук и тук.

Съобщение

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до следващ етап на подбор

(решаване на тест и практически задачи)

за 1 щатна бройка за длъжността „Старши счетоводител“ в дирекция „Администрация“

на Централната избирателна комисия

 

Комисията за подбор, назначена със 3аповед № 02-АД/17.01.2023 г. на Председателя на Централната избирателна комисия, реши:

Допуска до следващия етап на подбора (решаване на тест и практически задачи) следните кандидати:

  1. Е. В. Т.;
  2. Г. Х. Л.;
  3. С. В. Б.

Тестът за познания от професионалната област на длъжността ще се проведе на 06.02.2023 г. понеделник,  от 10.30 ч. Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на същата дата, в 14.00 ч., в Централната избирателна комисия, адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, етаж мецанин.

Тестът ще съдържа 25 затворени въпроса и 2 практически задачи. Всеки затворен въпрос има само един верен отговор, който носи по 1 точка. В края на всеки тест са включени 2 задачи. За решаване на задачите в празните полета се вписва цифром или словом (описателно) счетоводната сметка, параграф за съответната операция, както и основанието (при задача 2). Вярното решаване на всяка от задачите носи до 2 точки. Липсата на отбелязан отговор или отбелязването на повече от един отговор носят 0 точки.

Минималният брой точки, който дава възможност на кандидата за допускане до следващ етап на подбора е 15 точки. Максималният брой точки, които може да получи кандидат на този етап на подбора е 29 точки.

Нормативна база: Изборен кодекс, Кодекс на труда, Закон за публичните финанси, структурата и функциите на нейната администрация, Закон за счетоводството, Закон за обществените поръчки, Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, Счетоводни стандарти, Национален сметкоплан, Указания на МФ, свързани със счетоводството на бюджетните предприятия,.

Продължителността на решаването на теста е 1 час.

Кандидатите следва да се явят 15 минути преди обявеното начало на теста за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на местата.

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

 

ЦИК ПРОВЕДЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ СЪС ЗАЩИТЕНА ХАРТИЯ ЗА БЮЛЕТИНИ ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Днес, 23.01.2023 г., Централната избирателна комисия проведе успешно експерименти със защитена хартия за бюлетини за машинно гласуване, съгласно § 55 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 104 от 2022 г.). Целта беше да се провери възможността за машинно гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване със защитена хартия, която да съответства на изискванията на Изборния кодекс.

Практическият експеримент се проведе след доставянето на тестови ролки хартия от Печатницата на БНБ.

Експериментите се проведоха от членовете на ЦИК по предварително приета процедура. На специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирана демоверсия на софтуера за гласуване за народни представители в изборите на 2.10.2022 г. бяха проведени тестове с хартия с различни варианти на защита.

Съобщение

Централна избирателна комисия уведомява, че срещу Ангел Чавдаров Джамбазки е съставен акт за установяване на административно нарушение № 7-НС/29.12.2022 г., в изпълнение на Решение № 1484-НС от 27 септември 2022 г. на Централната избирателна комисия.

На основание чл. 496а, изречение „трето“ от Изборния кодекс актът за установяване на административното нарушение  се счита за връчен след изтичане на  7-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и обявяването му на „Табло за обявления“, находящо се на адрес: София 1169, пл. „Княз Александър I" № 1, пред  стая № 46 (деловодство на ЦИК).

Публикувано на 23.01.2023 г. - 16:31 ч.

Съобщение

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до следващ етап на подбор (решаване на тест)

за 1 щатна бройка за длъжността „Юрисконсулт“ в дирекция „Администрация“

на Централната избирателна комисия

Комисията за подбор, назначена със 3аповед № 45/11.01.2023 г. на Председателя на Централната избирателна комисия, реши:

Допуска до следващия етап на подбора (решаване на тест) следните кандидати:

1. М.Д.Ц.

2. Е.З.Х.

Тестът за познания от професионалната област на длъжността ще се проведе на 26.01.2023 г. (четвъртък) от 13:30 ч., а интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на същата дата, в Централната избирателна комисия, адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, етаж мецанин.

Тестът ще съдържа 15 затворени въпроса и 1 въпрос с отворен отговор. Всеки затворен въпрос има само един верен отговор, който носи по 1 точка. Въпросът с отворен отговор се оценява от 0 т. до 3 т.

Минималният брой точки, който дава възможност на кандидата за допускане до следващ етап на подбора е 13 точки. Максималният брой точки, които може да получи кандидат на този етап на подбора е 18 точки.

Нормативна база: Конституция на Република България, Изборен кодекс, АПК, Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, ЗМСМА, ЗДОИ, ЗОП, ЗАНН, ЗОДОВ.

Продължителността на решаването на теста е 1 час.

Кандидатите следва да се явят 15 минути преди обявеното начало на теста за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на местата.

още съобщения

Календар

Решения