Начало » ЦИК

ЦИК





01.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 2 октомври 2014 г. е насрочено за 14.00 часа.



01.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Комплектуването на отделните листове от протоколите - Приложение № 87-НС-х от изборните книжа, следва да се извърши от служители на съответната общинска администрация, определени с нарочна заповед, като четирите листа (8 страници) трябва да бъдат с еднакъв фабричен номер. Всеки комплект (формуляр) се поставя в отделен плик по начина, посочен в чл. 215, ал. 1, т. 7, предл. трето от Изборния кодекс, за да бъдат подготвени за раздаване на СИК по реда на чл. 215 от ИК.



01.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА
ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-20-360 от 23.09.2014 г., подаден от Съвета за електронни медии относно агитационен клип на ПП „АТАКА", излъчен по множество електронни медии, затова че същият съдържа кадри, жестове и изрази, накърняващи добрите нрави.

На основание чл. 186, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия с Решение № 1081-НС от 26 септември 2014 г. постанови спиране излъчването на същия агитационен клип на ПП „АТАКА".



01.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА

ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" с вх. № НС-10-74 от 24.09.2014 г., в която се прави оплакване срещу агитационен клип на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", излъчен по множество електронни медии, затова че в него са използвани кадри с деца.

На основание чл. 186, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия с Решение № 1072-НС от 25 септември 2014 г. постанови спиране излъчването на същия агитационен клип на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в електронните медии и интернет.



01.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА

МЕДИЙНИ УСЛУГИ

Във връзка с постъпило писмо вх. № НС-20-464 от 30.09.2014 г. от представители на доставчици на медийни услуги относно приложението на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК и поставените в отправеното запитване въпроси, а именно:

1. Спрямо кои категории медии ЦИК ще санкционира забраната в Изборния кодекс? Освен вестниците и телевизиите кои сайтове влизат в тази група? Включват ли се социалните мрежи, блогинг платформите, страниците на медии във Facebook, Twitter и прочие?

2. Какви мерки ще предприеме ЦИК, за да гарантира равно третиране на медиите при прилагане на забраната и как ще избегне повторение на ситуация от предходните избори, когато едни медии бяха санкционирани, а други не?

3. Как ЦИК тълкува практика за огласяване на социологически резултати в изборния ден, маскирани под друга форма, привидно неотнасяща се към изборните резултати (музикални, литературни и филмови класации и т.н.)?

Централната избирателна комисия на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК изразява следното становище:

1. Легалното определение на „доставчик на медийна услуга" и на „медийна услуга" се съдържат в разпоредбите на §1, т. 15 и 16 от ДР на ИК.

По силата на §1, т. 16 от ДР на ИК „Доставчик на медийна услуга" е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.

По силата на §1, т. 15 от ДР на ИК:

„Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

а) печатните медии - вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарските услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.

Не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове.

2. Централната избирателна комисия има установена практика да разглежда всички постъпили сигнали за нарушения на забраната на чл. 205, ал. 5 от ИК и да постановява решение за установяване на нарушение при огласяването на допитвания до общественото мнение по повод изборите 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден на територията на страната.

3. По силата на чл. 205, ал. 5 от ИК забраната включва огласяването на резултати от допитване до общественото мнение по повод изборите 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден на територията на страната независимо от формата, под която е направено.


Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол