Начало » Парламентарни избори 2013 » За РИК/СИК » Методически указания за СИК » Глава I Откриване на изборния ден

Глава I Откриване на изборния ден

Част III. Изборен ден

Глава I. Откриване на изборния ден 

1. Нормативна база:

 • Изборен кодекс - чл. 191 - 208.

2. Изборни книжа:

3. Срокове:

 • 7,00 часа на 12 май 2013 г.
 • 8,00 часа на 12 май 2013 г. - само при липса на кворум от членове на СИК в 7,00 часа.

4. Действия:

Отваряне на изборното помещение

Съберете се пред секцията поне 10-15 минути преди 7,00 часа. При липса на член на комисията - по телефона се установява дали ще се яви или не.

За да отворите изборното помещение, трябва да присъстват най-малко:

3 членове при 5-членни СИК

4 членове при 6-, 7-членни СИК

5 членове при 8-, 9-членни СИК.

При липса на кворум - НЕ ОТВАРЯЙТЕ изборното помещение. Председателят на СИК уведомява РИК кой член на СИК отсъства. Председателят на СИК да разполага с телефонните номера на членовете на СИК и РИК.

Ако в 7,00 ч. са се явили повече от половината от членовете на комисията, но не се е явил председателят, изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от заместник-председателя, което обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия с изборните резултати, за което уведомява РИК.

Ако до 8,00 часа не се явят необходимия брой членове, РИК назначава резервни членове.

При отварянето на изборното помещение може да присъстват:

 • кандидати;
 • застъпници на кандидатските листи за съответната секция;
 • представители на ПП, КП и ИК;
 • наблюдатели;
 • журналисти;
 • избиратели.
Действия след отварянето на помещението
 1. Проверете:
  • дали изборните книжа и материали са налични.
  • дали урната е празна.
 2. След проверката урната се затваря и се запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията.
 3. Председателят на СИК отпечатва плика с печата и маркира по уникален начин повърхността му с резец.
 4. Председателят поставя три отпечатъка от маркирания печат в протокола - Приложение № 81.
 5. Протоколът за маркиране на печата се подписва от всички членове на комисията.
 6. Определете функциите на всеки от членовете на СИК и ги запишете в решението си.

СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ председателят обявява изборния ден за открит и СИК може да започне работа.

Член на ръководството на СИК уведомява РИК за откриването на изборния ден. Членовете на СИК са длъжни да поставят и носят предоставените им знаци, съответстващи на длъжността им.

 

Кой може да присъства в изборното помещение

По време на гласуването освен членовете на СИК в изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация  и представител на партия, както и по един застъпник за една листа за тази секция. Чуждестранните наблюдатели се придружават от преводач, на който се осигурява достъп до помещението. Те се легитимират, както следва:

 • кандидатите за народни представители - със заверен препис от решението на РИК за регистрация на кандидатската листа;
 • представители на партии и коалиции от партии - с оригинал или заверено копие на пълномощно от представляващия партията или коалицията от партии;
 • наблюдателите - с удостоверение за регистриран наблюдател. В една секция може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща българска неправителствена организация;
 • чуждестранни наблюдатели - с удостоверение за регистриран наблюдател. В една секция може да присъства повече от един чуждестранен наблюдател;
 • преводач на чуждестранни наблюдатели;
 • застъпник - с удостоверение за застъпник за съответната секция.

Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец - на бял фон е изписано „Застъпник".

СИК записват гореизброените лица в предоставените за това Списъци, като за наблюдателите се записва и часа на влизане и напускане на изборното помещение.

ВАЖНО! Един наблюдател може да присъства и наблюдава изборите в свободно избрани от него секции.

 

Отличителни Знаци

Представителите на ПП, КП и ИК са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им.

От изборното помещение се отстраняват представителите, застъпниците и наблюдателите, които носят отличителни знаци извън одобрените от ЦИК, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Липсата на отличителен знак не е основание за отстраняване от изборното помещение.

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол